Utrikesministeriets arbetsgrupp ska bedöma ändringsbehoven i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd

Utrikesministeriets arbetsgrupp ska bedöma ändringsbehoven i lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd

Utrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma behoven att ändra lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd (418/2017). Arbetsgruppen ska bereda nödvändiga ändringar i lagstirfningen utifrån erfarenheterna från evakueringsinsatsen i Afghanistan.

Som en del av evakueringsinsatsen i Afghanistan beslutade republikens president den 20 augusti med riksdagens medverkan att sända Försvarsmaktens skyddsstyrka till flygplatsen i Kabul till stöd för Finlands evakueringsinsats. Beslutet fattades med stöd av lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd. Det var första gången lagen tillämpades efter att den trädde i kraft i juli 2017. 

När beslutet bereddes upptäckte man att ordalydelsen i lagen inte omfattar en situation där det vid internationellt bistånd är nödvändigt att besluta att en finsk myndighet ska vara verksam utomlands utan en extern begäran. Dessutom konstaterades det att det finns skäl att göra en ny bedömning av när det ska vara möjligt att tillämpa det brådskande förfarandet enligt lagen då biståndet inbegriper militära maktmedel.

Arbetsgruppen ska utifrån erfarenheterna från evakueringsinsatsen i Afghanistan bereda en proposition med förslag till ändring av lagen. Vid behov bedömer arbetsgruppen också behovet av ändringar i annan lagstiftning. Arbetsgruppen informerar de berörda ministerutskotten och riksdagsutskotten om hur arbetet framskrider.

I arbetsgruppen ingår utöver utrikesministeriets representanter även företrädare för republikens presidents kansli, statsrådets kansli, justitieministeriet, inrikesministeriet och försvarsministeriet. Arbetsgruppens mandattid var den 11 oktober 2021–31 mars 2022.

Ytterligare information: Kaija Suvanto, rättschef, tfn +358 295 351 159

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi