Arbetet med att genomföra reformen av utrikesförvaltningen inleds

I första fasen riktar sig reformen till utrikesministeriets ledningsgrupp, regionavdelningar, EU-samordning och strategienhet. Syftet är att skapa en effektivare utrikesförvaltning.

Orsaken till reformen är Finlands förändrade utrikes- och säkerhetspolitiska miljö. Den internationella omvärlden som har blivit väldigt mycket svårare och de geopolitiska utmaningarna kräver ett starkt utrikespolitiskt inflytande från Finland. Samtidigt ger Natomedlemskapet en ny möjlighet att intensifiera relationerna med partnerländerna.

Reformen inleddes hösten 2023 utifrån regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Utrikesminister Elina Valtonen tillsatte en intern arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram rekommendationer. Arbetsgruppen lämnade sin slutrapport till utrikesministern den 1 december 2023. Ministeriets ledningsgrupp fattade den 26 januari 2024 ett beslut om att gå vidare med reformen. 

En förändring som följer av reformen är att i fortsättningen kommer ministeriet att ha en ministerledd ledningsgrupp. Antalet regionavdelningar är tre, det vill säga euroatlantiska avdelningen, avdelningen för Asien och Oceanien och avdelningen för Afrika, Mellanöstern och Latinamerika.

Regionavdelningarnas nya struktur återspeglar bättre nuläget, vilket också gör att ansvaret för bland annat alla Natoländer och länder nära EU kommer att axlas av samma avdelning.  Förändringen beaktar också Ukrainas starkare EU-närmande. Ryssland kommer att höra till avdelningen för Asien och Oceanien. Resurserna och insatserna fokuseras främst på länder som är strategiskt viktiga för Finland. 

EU-samordningen kommer att lyda under kanslichefen. Tonvikten i den nya strategienhetens arbete ligger på prognostisering, analys och stöd till ledningen. I denna fas föreslås det inte några ändringar i Finlands utrikesrepresentation. 

Parallellt med reformen av utrikesförvaltningen bereder utrikesministeriet i enlighet med regeringsprogrammet åtgärder för att stärka ministeriets roll i exportfrämjandet. Det är särskilt viktigt att stödja finländska företag på tillväxtmarknaden. Det har ännu inte fattats några beslut om reformen av exportfrämjandet, men om reformen genomförs kommer den att påverka ministeriets verksamhet, och de ändringar som reformen kräver beaktas i de senare faserna av reformen av utrikesförvaltningen.  

”Utrikesministeriets förnyade organisation speglar den rådande geopolitiska verkligheten och samlar ihop utrikespolitiska fenomen. På samma gång effektiviserar vi arbetssätten och stärker samarbetskulturen", säger Jukka Salovaara, statssekreterare som kanslichef. 

En god växelverkan i samarbetsdirektionen och med hela personalen är av stor vikt i arbetet med att genomföra reformen. Reformen handlar om att omorganisera resurserna, vilket ger flexibilitet i den föränderliga världen. Detta innebär inte personaluppsägningar.

Mer information

  • Jukka Salovaara, statssekreterare som kanslichef, tfn 0295 350 431