Verksamhetsunderstöd till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund

Utrikesministeriet har beviljat totalt två miljoner euro till finländska civilsamhällesorganisationer med FN-bakgrund för 2023–2024 för att stödja organisationernas basverksamhet och kommunikations- och utbildningsverksamhet. Understöd beviljades till fem organisationer.

Syftet med verksamhetsstödet är att öka finländarnas kunskap om FN och dess underlydande organisationer, deras mål och Finlands verksamhet i FN som en del av det internationella regelbaserade systemet. Den verksamhet som understöds främjar Finlands utvecklingspolitiska mål. Stödet är en del av anslagen för civilsamhällets utvecklingssamarbete.

Denna här gången beviljades fem organisationer verksamhetsstöd, med fokus på kommunikationen och utbildningen om globala frågor i Finland. Med hjälp av stödet genomför organisationerna bland annat informationskampanjer, producerar informationsmaterial och läromedel för olika målgrupper och gör skolbesök på olika håll i landet. Organisationernas verksamhet som särskilt riktar sig till barn och unga ska förbättra deras delaktighet och handlingskraft. Alla organisationer arbetar också för jämställdheten mellan könen och lyfter fram frågor som rör kvinnors och flickors rättigheter och sexuella och reproduktiva hälsa.  

”De finländska civilsamhällesorganisationerna med FN-bakgrund gör det multilaterala internationella systemet mer bekant för oss alla. Samtidigt ger de oss en möjlighet att delta i diskussionen om globala utmaningar och hur vi löser dem. Det är speciellt viktigt att organisationerna främjar ett attitydklimat av icke-diskriminering och arbetar över hela landet”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

I denna utlysning som gick ut i slutet av 2022 ansökte organisationerna om cirka 2,8 miljoner euro. Det beviljade beloppet var två miljoner euro. Ansökan om statsunderstöd ordnas vartannat år.

Beviljade verksamhetsunderstöd 2022:

  • Finlands Flyktinghjälp rf 600 000 euro
  • Finlands UNICEF rf 470 000 euro
  • Finlands FN-förbund rf 320 000 euro
  • Finlands FN-ungdom rf 60 000 euro
  • UN Women Finland rf  550 000 euro

Mer information

  • Eevamari Laaksonen, enhetschef, enheten för det civila samhället, utvecklingspolitiska avdelningen,
  • tfn +358 295 351 383, eevamari.laaksonen@formin.fi