Utlysning: Instrumentet för tekniskt stöd beviljar finansiering till projekt som stöder strukturreformer 2022

Europeiska kommissionen erbjuder medlemsländerna tekniskt stöd för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning och för att stödja genomförandet av nationella planer för återhämtning och resiliens. Instrumentet för tekniskt stöd (Technical Support Instrument) har utlyst projektstöd, och i Finland pågår ansökningstiden till den 22 oktober 2021.

Instrumentet stöder medlemsländernas förvaltningar i att genomföra åtgärder för att främja strukturella reformer, ekonomiskt återhämtning, resiliens, tillväxt och konkurrenskraft. I denna utlysning kan stöd också beviljas för att genomföra nationella återhämtningsprogram inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Recilience Facility).     

I utlysningen för 2022 kan de sökande om de så önskar också ansluta sig till ett så kallat flaggskeppsprojekt som har att göra med digitalisering, grön omställning, turism, utveckling av lokalförvaltningen och likabehandling av barn. Projekten kan genomföras i samarbete med andra EU-länder.   

Med hjälp av stödprogrammet för strukturreformer har det redan genomförts över 1 200 projekt i 27 medlemsländer. Exempel på genomförda projekt finns bland annat på Europeiska kommissionens webbplats(layout.types.url.description). Finansieringen beviljas utifrån kriterierna i förordningen om tekniskt stöd. Till kriterierna hör bland annat att reformerna ska vara aktuella, ansökningarna ska vara av hög kvalitet och samstämmiga med målen i regeringsprogrammet och den europeiska planeringsterminen.

Stödet kan riktas till flera olika förvaltningsområden. Projektfinansieringen riktas till den part som bidrar med expertis till den sökande, till exempel en annan medlemsstat, kommissionen, en internationell organisation eller någon annan part som den sökande kommer överens om med kommissionen. Instrumentet förutsätter ingen egen finansiell insats.

Instrumentet förvaltas av generaldirektoratet för stöd för strukturreformer (DG Reform), där Finlands landskoordinator är Riikka Torppa, Riikka.TORPPA@ec.europa.eu. Generaldirektoratet erbjuder gärna stöd och handledning innan ansökan lämnas in. Utrikesministeriets Twinningteam är nationell samordnare och kan också ge mer information ansökningsprocessen.

Ansökningar ska lämnas in i DG Reforms portal senast fredagen den 22 oktober 2021. För att logga in i portalen behöver organisationen en EU Login-kod (tidigare ECAS-kod). Anmäl den e-postadress som EU Login-koden är kopplad till senast den 15 oktober 2021 till adressen twinning@formin.fi. Efter det beviljar kommissionen tillträde till portalen med denna e-postadress.  

Ansökningarna behandlas i kommissionen under 2021 och de projekt som beviljas finansiering kan inledas våren 2022. 

Ytterligare information: Tiina Järvelä, tfn 0295 351 555, e-post tiina.jarvela@formin.fi eller twinning@formin.fi