Finland stöder Gröna klimatfonden med 100 miljoner euro

Finland stöder Gröna klimatfonden med 100 miljoner euro

Finland ämnar stödja Gröna klimatfonden med 100 miljoner euro 2020–2023. Planen offentliggjordes idag i Paris i samband med fondens första officiella finansieringsrunda.

Gröna klimatfonden (Green Climate Fund) är en fond inrättad i anslutning till Parisavtalet, för att stödja koldioxidsnål och hållbar utveckling i utvecklingsländerna.

Det stöd som Finland utlovat innebär en ökning på 25 procent jämfört med den så kallade IRM-perioden 2015–2019 (Initial Resource Mobilization), då Finland stödde fonden med 80 miljoner euro. Löftet motsvarar regeringsprogrammets föresats att Finland ska öka sin klimatfinansiering som en del av utvecklingsfinansieringen med beaktande av sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Under förhandlingarna om tilläggsfinansiering har Finland bland annat förespråkat att jämställdhetsperspektivet och resultatstyrningen ska stärkas och att den privata sektorn ska aktiveras i klimatarbetet. Fonden erbjuder en möjlighet att stödja ambitiösare lösningar för att bekämpa klimatförändringen och för anpassning till den i utvecklingsländerna. Fonden främjar även nya  verksamhetsform och metoder. Nu har 27 länder lovat totalt 9,8 miljarder dollar till Gröna klimatfonden för den följande fyraårsperioden.

”Finland bär sitt globala ansvar i kampen mot klimatförändringen och vill stödja särskilt de mest sårbara och minst utvecklade länderna i deras klimatåtgärder”, konstaterar utvecklings - och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Gröna klimatfonden har en central roll för åtagandena i klimatavtalet från Paris. Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringen, men vi har ingen tid att förlora.”

Ytterligare information: Satu Santala, avdelningschef, tfn 0295 351 815 och Johanna Pietikäinen, inspektör, tfn 0295 351 030.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.