Rättigheterna för ursprungsfolken och personer i särskilt utsatt ställning samt ansvarsskyldighet i fokus i Finlands arbete i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Rådet för mänskliga rättigheter (MR-rådet) håller sitt 51:a sammanträde i Genève 12.9–7.10. Sammanträdet är det tredje under Finlands treåriga medlemskap i rådet. Finland fortsätter sitt enträgna arbete för att främja de universella mänskliga rättigheterna.

MR-rådet är FN:s viktigaste mellanstatliga organ för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Som medlem i rådet bidrar Finland kraftfullt till det oberoende arbete som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och hens byrå utför och bistår rådets oberoende experter som övervakar och rapporterar om olika situationer för de mänskliga rättigheterna.
Finland bidrar till civilsamhällets och människorättsförsvararnas delaktighet i rådets arbete och samarbetar med dem. Under medlemskapsperioden har utrikesministeriet hört civilsamhället under ledning av utrikesminister Pekka Haavisto före varje sammanträde.

MR-rådet ska diskutera rättigheterna för ursprungsfolken och för personer som befinner sig i särskilt utsatt ställning

På rådets höstsammanträde kommer FN-experten på äldre personers rättigheter Claudia Mahler att lämna sin rapport och rekommendationer om människorättsläget i Finland. Finland värdesätter expertbedömningen och deltar i dialogen om rapporten. Likaså deltar Finland i mötet som människorättscentret ordnar kring temat.

Tyngdpunkten i höstens möte ligger i ursprungsfolkens rättigheter som är viktiga för Finland. Finland medverkar aktivt i förhandlingarna och diskussionerna om dessa rättigheter. Finland främjar ursprungsfolkens representativa organs deltagande i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I dag kan dessa organ varken delta i eller yttra sig om ursprungsfolkens frågor på rådets sammanträden. 

Finland ordnar samtidigt ett informationsmöte för att öka medvetenheten om intersexuella personers ställning.  

MR-rådet ska också behandla en rad andra viktiga frågor, till exempel rätten till vatten och sanitet, skyddet av journalister, kampen mot rasism, påtvingade försvinnanden, godtyckliga arresteringar och arbetet för att hindra hämndåtgärder mot människorättsförsvarare. 

Rådet får en översikt över det globala människorättsläget och diskuterar situationen för de mänskliga rättigheterna i flera länder. Deltagarna för också en separat diskussion om hur kvinnornas och flickornas mänskliga rättigheter har tillgodosetts i Afghanistan. En oberoende undersökningskommission ger rådet en första muntlig rapport om de kränkningar som Ryssland gjort sig skyldigt till under anfallskriget mot Ukraina. Finland står bakom kommissionen och bidrar kraftfullt till dess arbete för att främja ansvarsskyldigheten. Finland deltar i dessa diskussioner.