Finland höjer sitt stöd till Afrikanska utvecklingsfonden

Finland höjer sitt stöd till Afrikanska utvecklingsfonden

Finland deltar med 68,4 miljoner euro i påfyllnaden av Afrikanska utvecklingsfonden som hör till Afrikanska utvecklingsbanken. Dessutom håller Finland på att förbereda ett lån på 80 miljoner euro till fonden. Fonden stöder kontinentens fattigaste länder.

Företrädare för mer än 30 givarländer och afrikanska stater har enats om en påfyllnad av Afrikanska utvecklingsfonden 2019–2022. Av tilläggsfinansieringen på 6,8 miljarder euro är den andel som givarländerna betalar med medel för utvecklingssamarbete 5,5 miljarder euro. Afrikanska utvecklingsfonden beviljar mjuka lån till de fattigaste länderna i Afrika. Vart tredje år förhandlar de deltagande staterna om fondens finansiering.

Finlands finansieringsåtagande består av en donation, eller gåvobistånd, och av ett mjukt lån 2020, varav en del räknas som gåvobistånd. Det stöd som Finland utlovat innebär en ökning på 45 procent jämfört med finansieringsperioden 2016–2019, då Finland stödde fonden med 62,8 miljoner euro.

Fondens mål sammanfaller med Finlands långsiktiga utvecklingspolitiska mål: att stödja den privata sektorn och öka sysselsättningen, i synnerhet bland unga, att stödja utbildning, bräckliga stater, jämlikhet och klimatåtgärder. Cirka 95 procent av Afrikanska utvecklingsfondens finansiering riktas till de minst utvecklade länderna och cirka 57 procent riktas till bräckliga stater.

”Tilläggsfinansieringen stöder den finländska utvecklingspolitikens fokus på Afrika, användningen av finansiella investeringar för att uppnå målen för hållbar utveckling och vår satsning på klimatarbete”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Även om utvecklingen varit positiv i många afrikanska länder under det senaste årtiondet, kommer de globala målen för hållbar utveckling inte att uppnås om den ekonomiska tillväxten stannar på nuvarande nivå. Flera länder lider av att världsmarknadspriserna på råvaror har sjunkit under de senaste åren. Andra fenomen som ger orsak till oro är den kraftiga befolkningstillväxten och den växande ungdomsarbetslösheten. Dessa ger i sin tur upphov till snabbt växande flyktingströmmar, migration, kompetensflykt och extrema rörelser.

Under den kommande finansieringsperioden kommer Afrikanska utvecklingsfonden särskilt att fokusera på bräckliga stater och den privata sektorns utveckling. Klimatfinansieringens andel ökar till 40 procent. Dessa satsningar motsvarar väl de globala målen för hållbar utveckling och Finlands utvecklingspolitiska mål.

Ytterligare information: Max von Bonsdorff, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn 050 344 1014

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.