Finland leder partskommittén för Istanbulkonventionen

Finlands ständiga representant vid Europarådet, ambassadör Nina Nordström, valdes till ordförande i partskommittén för Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) den 31 januari. Till övriga medlemmar i presidiet valdes Irlands och Albaniens ständiga representanter.

Istanbulkonventionen är Europas första rättsligt bindande konvention för att skydda kvinnor mot våld. Målet är att förebygga och avskaffa våld mot kvinnor, att skydda offren och ställa förövare till svars. Jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Regeringen är också kraftigt engagerad i det nationella arbetet mot våld mot kvinnor.

Enligt en studie av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har var tredje kvinna upplevt fysiskt eller sexuellt våld efter att hon fyllt 15 år. Det betyder 62 miljoner kvinnor i Europa.

Genomförandet av Istanbulkonventionen i Finland har nylighet utvärderats för första gången. I sin rapport i september 2019 lyfte Europarådets expertgrupp för arbetet mot våld mot kvinnor GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) bland annat fram problem som gäller kompentens och utbildning av sakkunnig personal samt vikten av tillräcklig finansiering för genomförandet av Istanbulkonventionen.

Kommittén som består av parterna i konventionen är, vid sidan om GREVIO, en del av systemet för att övervaka konventionens genomförande. Partskommittén sammanträdde till sitt åttonde möte den 30–31 januari 2020 i Strasbourg.

Ytterligare information: Satu Sistonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 351789

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.