Finlands arktiska möten ska vara miljövänliga

Under ordförandeskapet i Arktiska rådet kommer det att ordnas ett stort antal tjänstemanna- och expertmöten, konferenser och seminarier i Finland. Utrikesministeriet har i samarbete med WWF Finland tagit fram en anvisning för miljövänliga möten som ska följas vid alla Arktiska rådets möten som ordnas av utrikesministeriet. I anvisningen framhävs beställarens ansvar i olika slags valsituationer, t.ex. när det gäller måltidsservering, anskaffningar och planering av anknytande program.

Arktinen kokous. Kuva: Annariina Kukkonen
Vid Arktiska rådets möten strävar man efter att hitta gemensamma lösningar med tanke på välfärden i den arktiska regionen. Foto: Annariina Kukkonen

Arktiska rådets möten runt om i Finland

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet inleds i maj 2017. Då överlämnar Förenta staternas utrikesminister Rex Tillerson ordförandeklubban till utrikesminister Timo Soini. Redan långt tidigare har Arktiska teamet vid utrikesministeriets enhet för norra Europa berett Finlands kommande möten. Under de kommande två åren ordnas ett flertal möten runt om i Finland.

Arktiska rådets huvudsakliga mål är att skydda miljön i den arktiska regionen och stödja en hållbar utveckling i området. Av denna orsak har utrikesministeriet utsett miljöhänsyn som tema för mötesplaneringen.

Beställarens ansvar

Mötesarrangemangen genomförs i gott samarbete med olika serviceproducenter, t.ex. hotell, mötesplatser, kök och leverantörer. Utrikesministeriet vill med sin verksamhet lyfta fram beställarens ansvar. Beställaren kan mot betalning be om viss slags service och verksamhet. Det förs alltid diskussioner med samarbetspartner om vad som är möjligt i varje specifikt fall.

”Eftersom det ännu inte finns någon färdig handbok om miljövänliga lösningar har det varit fint att tillsammans med serviceproducenterna tänka ut fungerande lösningar. I synnerhet WWF Finlands expertis har varit till ovärderlig hjälp i utarbetandet av anvisningarna”, berättar Annariina Kukkonen, konferensansvarig vid utrikesministeriet.

Små lösningar, en stor helhet

I mötesarrangemangen fokuserar man i huvudsak på beaktande av miljöaspekter i samband med servering, anskaffningar och planering av anknytande program. Den som beställer servering kan enkelt be om miljövänliga lösningar och se till att man beaktar WWF:s fisk- och köttguider, använder ekologiska och certifierad produkter, strävar efter maximalt nyttjande av närproducerad mat och ökar andelen grönsaker vid servering av måltider.

Cateringföretag och hotell- och konferenskök iakttar redan i hög grad dessa lösningar.

Green meetings. kuva: Annariina Kukkonen
 I samband med serveringar används en samarbetslogo som visar att det som serveras har framställts i enlighet med anvisningen för miljövänliga möten. Foto: Annariina Kukkonen

Elektroniska mötesmaterial

Utrikesministeriet gör noggranna avvägningar vid anskaffningar inför Arktiska rådets möten. Vid mötena tillhandahålls bara anteckningsblock och pennor. Bandet till passerkortet är tillverkat av återvunnet PET-material (rPET) och levereras utan tryckt text, vilket innebär att bandet kan återanvändas senare.

Nuförtiden behövs inte heller konferensfoldrar i samma utsträckning som tidigare. Vid Arktiska rådets möten i Finland kommer inget mötesmaterial att delas ut på papper, utan allt material finns elektroniskt.

Vid nödvändiga anskaffningar väljs alltid det bästa materialet. Alla produkter som används under Finlands ordförandeskap trycks på FSC-certifierat papper eller tillverkas av miljövänligt material. Mötesplatsernas visuella profil presenteras till exempel på en affisch som är patenterad av Statens tekniska forskningscentral och som kan fästas upprepade gånger på nästan vilken yta som helst. Det är också lättare att i slutskedet förstöra en sådan affisch än t.ex. en traditionell roll-up.

Arktiset liput. Kuva: Annariina Kukkonen
Vid Arktiska rådets möten brukar det flaggas med medlemsländernas flaggor och flaggorna för ursprungsfolkens organisationer, men vid de möten som ordnas i Finland byts de ut mot bordsflaggor. Detta sparar både transportkostnader och energi. Foto: Annariina Kukkonen.

Inga onödiga transporter

Vid Arktiska rådets möten brukar deltagarna få bekanta sig med ortens sevärdheter. Kvällstid ordnas oftast olika slags mottagningar där mötesdeltagarna kan etablera kontakt med lokala aktörer. Ett mål är också att ordna besök till lokala platser och verksamheter som stöder hållbar utveckling.

Arrangörsteamet försöker planera olika slags programnummer som inte kräver extra transporter. På vissa ställen är det däremot inte möjligt att förflytta sig till fots på grund av tidsbrist eller långa avstånd. Vid de möten som ordnas i Helsingfors kan gästerna t.ex. ta spårvagnen, exempelvis från mötesplatsen till Nationalmuseet. Helsingfors stads sommarguider anlitas som guider.

Tack vare ordförandeskapet kommer också små miljövänliga gärningar att få mer uppmärksamhet.

Utrikesministeriet önskar att nästa ordförandeland efter Finland, dvs. Island, fortsätter detta arbete.