Finlands Afrikastrategi tar sikte på ett starkare politiskt och ekonomiskt partnerskap

Statsrådet har i dag godkänt Finlands Afrikastrategi. Med hjälp av strategin ska Finlands relationer till de afrikanska länderna, Afrikanska unionen (AU) och regionala organisationer diversifieras och fördjupas. Fokus ligger i synnerhet på politiska och ekonomiska relationer.

Strategin innehåller strategiska prioriteringar för Finlands Afrikapolitik, med mål att utveckla den i en mer genomgripande och koherent riktning. Prioriteringarna baserar sig på regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Enligt utrikesminister Pekka Haavisto har Afrika förändrats avsevärt under de senaste åren.

”Många afrikanska länders ekonomi har vuxit, kontinenten har blivit politiskt och ekonomiskt mer integrerad och befolkningen växer kraftigt. Afrikas strategiska, geopolitiska och handelsekonomiska betydelse har ökat. Hur de afrikanska länderna anpassar sig till klimatförändringar, bevarar naturens mångfald och reagerar på befolkningstillväxtens utmaningar har konsekvenser inte bara för utvecklingen på den afrikanska kontinenten utan också för Europa och Finland.”

Perspektivet och målsättningarna i Afrikastrategin är nya. Strategin fokuserar inte på utveckling av Afrika eller på utvecklingssamarbete, utan på utveckling av relationerna mellan Finland och de afrikanska länderna. Den lyfter fram vikten av att stärka politiska och ekonomiska förbindelser som gynnar båda parterna.

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari anser att det finns goda möjligheter att utveckla handelsförbindelserna mellan Finland och många afrikanska länder. Våra relationer kan fördjupas på ett sätt som gagnar både finländska och afrikanska aktörer.

”Målet är bland annat att fördubbla handeln mellan Finland och de afrikanska länderna från 2020 till 2030 och att öka investeringarna i bägge riktningarna.

Afrikastrategin har beretts under utrikesministeriets ledning i nära samarbete med andra ministerier. Genom en omfattande samrådsprocess har också en bred skara företrädare för statliga organisationer, näringslivet, forskningen, utbildningen och det civila samhället deltagit i beredningen. Också afrikanska samarbetspartner, bland annat den afrikanska diasporan i Finland och ambassadörer för afrikanska länder, har hörts under processen. Hela statsrådet kommer att delta i genomförandet av strategin och samarbetet med olika aktörer.

Finland genomför Afrikastrategin parallellt med sina bilaterala relationer med afrikanska länder, och främjar även samarbetet genom EU, det nordiska samarbetet, de internationella utvecklingsbankerna, inom ramen för FN och det övriga multilaterala samarbetet. Prioriteringarna i EU:s Afrikastrategi har beaktats i Finlands strategi, liksom målen i Agenda 2030 och i Afrikanska unionens Agenda 2063.

Ytterligare information:

Johanna Sumuvuori, utrikesministerns politiska statssekreterare, tfn 0295 160 983

Tiina Vainio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn 050 524 6559

Claus-Jerker Lindroos, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 234

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.