Finlands Afrikastrategi tar sikte på ett starkare politiskt och ekonomiskt partnerskap

Statsrådet godkände Finlands Afrikastrategi den 18 mars 2021. Med hjälp av strategin ska Finlands relationer till de afrikanska länderna, Afrikanska unionen (AU) och regionala organisationer diversifieras och fördjupas. Fokus ligger i synnerhet på politiska och ekonomiska relationer.

Den strategin innehåller strategiska prioriteringar för Finlands Afrikapolitik, med mål att utveckla den i en mer genomgripande och koherent riktning. Prioriteringarna baserar sig på regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Enligt utrikesminister Pekka Haavisto har Afrika förändrats avsevärt under de senaste åren:

”Många afrikanska länders ekonomi har vuxit, kontinenten har blivit politiskt och ekonomiskt mer integrerad och befolkningen växer kraftigt. Afrikas strategiska, geopolitiska och handelsekonomiska betydelse har ökat. Hur de afrikanska länderna anpassar sig till klimatförändringar, bevarar naturens mångfald och reagerar på befolkningstillväxtens utmaningar har konsekvenser inte bara för utvecklingen på den afrikanska kontinenten utan också för Europa och Finland.”

Nytt perspektiv och nya målsättningar

Perspektivet och målsättningarna i Afrikastrategin är nya. Strategin fokuserar inte på utveckling av Afrika eller på utvecklingssamarbete, utan på utveckling av relationerna mellan Finland och de afrikanska länderna. Den lyfter fram vikten av att stärka politiska och ekonomiska förbindelser som gynnar båda parterna.

”Målet med strategin är att stärka det politiska samarbetet bland annat genom att öka kontakterna och diskussionen. Finlands diplomatiska närvaro och handel stärks också på olika sätt. Vi önskar intensifiera samarbetet också i globala frågor”, säger minister Haavisto.

Till målen för samarbetet kring fred och säkerhet hör till exempel att stärka Finlands deltagande i krishanteringsinsatser i Afrika. 

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari anser att det finns goda möjligheter att utveckla handelsförbindelserna mellan Finland och många afrikanska länder. Våra relationer kan fördjupas på ett sätt som gagnar både finländska och afrikanska aktörer:

”Målet är bland annat att fördubbla handeln mellan Finland och de afrikanska länderna från 2020 till 2030 och att öka investeringarna i bägge riktningarna.”

Ömsesidighet, samverkan och relationer i vid bemärkelse

Utvecklingen av relationerna mellan Finland och de afrikanska länderna utgår från insikten att Afrika är en politiskt, ekonomiskt och kulturellt ytterst mångskiftande kontinent som består av 54 länder. Vart och ett av länderna innehar den ledande rollen i frågor som gäller den egna utvecklingen och säkerheten.

Även om utvecklingssamarbetet även i fortsättningen är ett centralt instrument för Finlands utrikespolitik i Afrika, fokuserar strategin inte på åtgärder som gäller utvecklingssamarbetet, utan fokus ligger på att diversifiera och utvidga relationerna.  I strategin betonas ömsesidighet, politiskt och ekonomiskt samarbete som gagnar alla parter.

Finländska aktörer kan också dra nytta av afrikansk kompetens, till exempel inom vetenskap, forskning och hälsosäkerhet. Strategin lyfter också fram betydelsen av relationer som sträcker sig längre än statsförvaltningen, till exempel med diasporan, företag, forskningsinstitut, det civila samhället och ungdomarna.

Förutom i sina bilaterala relationer med de afrikanska länderna, främjar Finland också Afrikastrategins mål som en del av EU, genom det nordiska samarbetet, de internationella utvecklingsbankerna, inom ramen för FN och det övriga multilaterala samarbetet. Prioriteringarna i EU:s Afrikastrategi har beaktats i Finlands strategi, liksom målen i Agenda 2030 och i Afrikanska unionens Agenda 2063.

Omfattande beredning och samrådsprocess

Afrikastrategin bereddes under utrikesministeriets ledning i nära samarbete med andra ministerier. Genom en omfattande samrådsprocess deltog också en bred skara företrädare för statliga organisationer, näringslivet, forskningen, utbildningen och det civila samhället i beredningen. Också afrikanska samarbetspartner, bland annat den afrikanska diasporan i Finland och ambassadörer för afrikanska länder, hördes under processen.

Syftet med samrådsprocessen var samtidigt att öka allmänhetens kunskap om Afrikas förändring och om samarbetsmöjligheterna. Hela statsrådet kommer att delta i genomförandet av strategin och samarbetet med olika aktörer.