OECD-ministrarna söker lösningar i ett geopolitiskt och ekonomiskt osäkert läge

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD håller sitt ministermöte i Paris den 7–8 juni 2023. Mötets tema handlar om att finna trygga lösningar för en hållbar framtid. Ministrarna kommer också att diskutera återuppbyggnaden av Ukraina.

Finland representeras av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och näringsminister Mika Lintilä

Mötets övergripande tema är att trygga en hållbar framtid genom att stärka gemensamma värden och globala partnerskap. Detta präglas av den geopolitiska och ekonomiska osäkerheten och spänningarna inom världshandeln.

"På grund av den globala ekonomiska omvälvningen är det av avgörande betydelse att bygga upp förtroende mellan olika aktörer. När vi stärker OECD såväl internt som genom att utveckla strategiska partnerskap, skapar vi möjligheter för att uppnå målen för en hållbar tillväxt och demokrati", säger minister Skinnari. 

Deltagarna ska också begrunda hur handelspolitiska åtgärder ska kunna förbättra världsekonomins bärkraft mot framtida störningar och utmaningar. Vidare ska ministrarna diskutera OECD-ländernas möjligheter att stärka de globala ekonomiska relationerna, de multilaterala lösningarna samt engagemanget för att främja demokratin. Till detta hör också rollen av olika innovativa typer av teknik när det gäller hållbar och inkluderande tillväxt och uppnåendet av klimatmålen. 

Den ekonomiska översikten fokuserar särskilt på jämställdheten mellan kvinnor och män. Ett ytterligare diskussionsämne är omvälvningen inom energisektorn som fått fart av energikrisen till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ministrarna tar också upp frågor som handlar om OECD-ländernas roll och praktiska åtgärder för att hjälpa Ukraina att återhämta sig och bygga upp landet igen.  Avsikten är att ministrarna godkänner OECD:s landprogram för Ukraina. 

Utöver medlemsländerna deltar också representanter för Ukraina och organisationens viktigaste partnerländer Kina, Indien, Indonesien, Brasilien och Sydafrika i mötet. 
 

Mer information

  • Reetta Härönoja, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, utrikesministeriet, tfn 050 473 0055 
  • Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannasekreterare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 171
  • Stadtsrådets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.