Vad är GCM – frågor och svar om ramverket för migration

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GGM) är ett internationellt ramverk om trygg, organiserad och reglerad migration. Ramverket tar upp de centrala migrationsfrågorna och olika metoder att ta sig an dessa. Ledande sakkunnig Renne Klinge vid utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning förklarar bakgrunden och målen för GCM.

Vad är GCM?

FN:s medlemsstater har förhandlat om och sammanställt ett politiskt ramverk om säker, organiserad och reglerad migration. Ramverket definierar de centrala frågorna som gäller migrationen och olika sätt att angripa dem på ett sätt som är hållbart och fungerande för ursprungs- och transitländerna.

Ramverket är inte ett rättsligt bindande avtal och förutsätter inga ändringar av finsk lagstiftning.

På engelska heter det Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.

Varför GCM?

Det har alltid funnits migration, fastän orsakerna varierat. Vi måste kunna diskutera och förhandla på globalt plan eftersom det alltid är flera länder involverade och internationellt samarbete är nödvändigt.

Ramverkets syfte är att reagera på den globala utmaningen tillsammans, globalt och att höja den gemensamma ambitionsnivån. I ramverket söker vi lösningar till de problem som migration medför, men också migrationens goda sidor och möjligheter tas upp. Idén är att finna metoder att hantera migrationen så att den blir trygg, organiserad och reglerad.

Vad innehåller GCM?

I ramverket fastställs en gemensam vision, ledande principer och en referensram för samarbete som består av 23 mål. Målen gäller hela migrationscykeln, från bakomliggande orsaker till återsändande. De gäller bland annat bättre informationsförmedling, identifieringen av migranter, förhindrande av människohandel och människosmuggling, gränskontroller, integration och grundläggande tjänster, gästarbetare och återsändanden. Till sist dras det upp riktlinjer för genomförande och uppföljning.

Blir Finland tvunget att öppna sitt yttre gräns?

Ramverket ingriper inte i den nationella suveräniteten. Varje medlemsstat fattar själv beslut om lämpliga åtgärder. Det är tydligt formulerat i ramverket. Finland bestämmer fortsättningsvis om kontrollen av sin yttre gräns, vem som kommer in i landet och hur.

Målet är en reglerad och därmed trygg migration. Den migration som förekommer ska hanteras på ett förnuftigt sätt.

Hur och när godkändes GCM?

Över 160 FN:s medlemsstater godkände ramverket på politiskt plan under en högnivåkonferens i Marrakesh i Marocko den 10–11 december 2018. Inrikesminister Kai Mykkänen företräder Finland vid konferensen. Det slutliga godkännandet sker därefter i FN:s generalförsamling  den 19.12.2018 där man eventuellt röstar om ärendet. Ramverket behöver inte undertecknas nationellt.

Hur har ramverket beretts in Finland?

Finland har deltagit i förhandlingarna genom utrikesministeriet på tjänstemannanivå. Under processen har bland annat olika ministerier och intressegrupper vidtalats, till exempel civilsamhällesorganisationer, forskningsinstitutioner och arbetsmarknadsorganisationer.

Statsrådet har informerat riksdagen om Finlands ståndpunkter, förhandlingsläget och överenskommelsens centrala innehåll genom en E-skrivelse (E43 2018 rd, 5.6.2018). Eftersom migrationsfrågan är politiskt viktig anser statsrådet att det var synnerligen viktigt att ramverket behandlades i riksdagens stora utskott (15.6.2018 och 7.9.2018), i utrikesutskottet (12.6.2018) och i förvaltningsutskottet (5.9.2018). Utskotten hade inget att anmärka på vad gällde regeringens ståndpunkt. Statsrådet fick ta del av riksdagens positiva synpunkter i september 2018. 

Efter behandlingen i ministerutskottet lämnades en kompletterande E-skrivelse till riksdagen i november. Den innehöll statsrådets ståndpunkt om att godkänna GCM vid mötet i Marrakesh den 10–11 december 2018. Ärendet behandlades i riksdagens utrikesutskott den 22 november och i förvaltningsutskottet den 30 november. Utrikesutskottet godkände ett ställningstagande enligt vilket det anser att statsrådets ståndpunkt motiverad.

Justitiekanslersämbetet mottog två klagomål, den 4 och den 5 december, om statsrådets och utrikesministeriets förfarande i beredningen av GCM. Justitiekanslern svarade på klagomålen den 10 december och konstaterade att förfarandet inte varit lagstridigt.

I sitt svar fastslår justitiekanslern avseende GCM-ramverket att det är fråga om ett instrument jämförbart med rättsligt icke-bindande samarbetsprotokoll och inte ett sådant fördrag eller annan internationell förpliktelse som avses i 93 och 94 § i grundlagen och som kräver riksdagens godkännande. 

I svaret lyfter justitiekanslern också fram att riksdagen informerades i juni och i november samt att utrikesutskottets ställningstagande var positivt.

Enligt justitiekanslern har den omständighet som lyfts fram i klagomålen, att ärendet i vissa andra EU-länder behandlats i parlamentet, inte någon betydelse då man bedömer beredningen och behandlingen enligt Finlands grundlag. I vissa länder kräver eventuellt konstitutionen att ärenden som GCM-ramverket behandlas i parlamentet, men det är inte fallet i Finland.

Justitiekanslerns svar (på finska)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Vad sker efter godkännandet?

Efter godkännandet kommer ramverket att användas nationellt, regional och globalt för att finna lösningar genom samarbete. FN-organen och hela samhällsspektret, från gräsrotsnivån till företag och civilsamhällesorganisationer, ska involveras. Resultaten utvärderas globalt vart fjärde år.

Vem ställer sig utanför?

Förenta staterna deltog inte i förhandlingarna och Ungern meddelade att de inte kommer att omfatta den text som preliminärt antogs i juli. Under hösten beslutade Österrike, Polen, Tjeckien, Slovakien, Lettland och Bulgarien från EU att inte godkänna dokumentet. Av andra länder beslutade Australien, Israel, Chile och Brasilien att stanna utanför.

Kampanj för att sprida felaktig information

Det verkar pågå en kampanj i hela Europa för att sprida felaktig information om ramverkets innehåll och framför allt om hur bindande det är. Den här artikeln har försökt svara på dessa felaktiga påståenden.

Ramverkets text finns på webbplatsen för konferensen i Marrakesh:

http://www.un.org/en/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml(Länk till en annan webbplats.)

**
Publicerad 14.11.2018, uppdaterad 15.11.2018, på svenska 16.11.2018, uppdaterad 13.12.2018