Regeringens proposition med förslag till lag om en provisorisk EU-resehandling har sänts på remiss

Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition kan lämnas till utlåtande.fi senast den 15 augusti 2023.

Utrikesministeriet har berett ett förslag till en ny lag om en provisorisk EU-resehandling. Lagen ska ersätta bestämmelserna om provisoriska resehandlingar i 41 b § i lagen om konsulära tjänster. Lagarna träder i kraft i december 2024.

Genom den föreslagna nya lagen och de föreslagna ändringarna i lagen om konsulära tjänster genomför Finland direktivet om införande en provisorisk EU-resehandling. Direktivets främsta syfte är att skapa en säkrare utformning av den provisoriska EU-resehandlingen och se till att de provisoriska resehandlingar som utfärdas i medlemsländerna har samma form, egenskaper och säkerhetsdetaljer.

I den nya lagen föreslås på det sätt som förutsätts i direktivet mer detaljerade bestämmelser om den provisoriska EU-resehandlingen och om villkoren och förfarandet för att utfärda resehandlingen. 

Finland beviljar provisoriska EU-resehandlingar till unionsmedborgare i länder utanför EU där Finland inte har någon egen beskickning. På samma sätt kan en finsk medborgare ansöka om en provisorisk EU-resehandling hos en annan medlemsstats beskickning i ett land utanför EU där Finland inte har någon egen beskickning. 

En provisorisk EU-resehandling är en handling för en resa som gör det möjligt för innehavaren att återvända hem, eller, i undantagsfall, till en annan bestämmelseort om hen inte har tillgång till sina ordinarie resehandlingar, till exempel eftersom de har stulits eller kommit bort.

EU-länderna har utfärdat provisoriska resehandlingar sedan 1996. Finland beviljar i genomsnitt 80–100 EU-resehandlingar per år till icke-företrädda unionsmedborgare. 

Mer information

  • Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd
    tfn +358 295 351 053
  • Leena Ritola, enhetschef, enheten för passtjänster och notariella tjänster, tfn +358 295 351524
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.
  • utlåtande.fi(Länk till en annan webbplats.)