Utvecklingspolitiska kommissionens utredning: Demokratins grunder måste stärkas över hela världen

I osäkra tider kan grunderna för demokrati försämras var som helst i världen. Därför ska Finland ta en aktivare roll i arbetet med att försvara demokratin både nationellt och internationellt.

Detta anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp som den 30 januari gav ut en utredning om demokratins tillstånd och det civila samhällets handlingsutrymme i världen samt Finlands insatser för att stärka demokratin och det civila samhället. Rapporten innehåller också rekommendationer om åtgärder som Finland kan vidta för att globalt stärka demokratin inom utvecklingspolitiken och i andra yttre förbindelser.

Genom olika riktlinjer och uttalanden har Finland åtagit sig att kraftfullt främja demokratin på ett globalt plan. Demokrati har dock inte varit någon särskild prioritering i Finlands utvecklingspolitik, men demokratins snabba tillbakagång under den senaste tiden har väckt tankar om att stärka demokratiarbetet och reagera på demokratins tillstånd. I likhet med många andra länder måste Finland nu analysera förändringarna i den globala omvärlden och se över formerna av sitt stöd. 

Finland måste satsa mer på demokratistödet och koherensen i de yttre förbindelserna

Utredningen betonar att demokratistödet alltid bör ses som en helhet där de demokratiska institutionernas, det civila samhällets och rättsstatens tillstånd påverkar varandra. Att stärka demokratin kräver olika strategier och instrument i olika situationer. Dagens utvecklingspolitiska instrument lämpar sig för att driva en allt starkare demokratisk utveckling eller för att bidra till en övergång från auktoritärt styre mot en demokratisk statsform. Dessa instrument fungerar dock väldigt mycket sämre när grunderna för demokrati håller på att försämras. Därför kräver olika situationer hänsynsfullare strategier än förut.

Utvecklingspolitiska kommissionens centrala rekommendation är att Finland bör satsa mer på demokratistödet. Det lönar sig eftersom i bästa fall skapar stödet positiva utvecklingsspiraler där de allt starkare demokratiska elementen stödjer varandra.  

Att främja demokrati kräver att man stärker sambandet, koherensen och de strategiska aspekterna i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter och att man utvecklar kompetensen inom utrikesförvaltningen. Ytterligare ska utrikesministeriet se till att arbetet med att främja demokrati och det civila samhällets handlingsutrymme på ett tydligare sätt tas in i alla riktlinjer för utrikes- och säkerhetspolitiken, de internationella ekonomiska relationerna och utvecklingspolitiken samt i det internationella inflytandet. Att utvidga det civila samhällets handlingsutrymme bör också vara ett särskilt mål. Enligt regeringsprogrammet (2023) ska antalet landprogram minskas, vilket bör noga övervägas också med tanke på demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsutvecklingen. I demokratiarbetet bidrar Finland samtidigt också till jämställdhet och likabehandling.

Mer information

  • Marikki Karhu, generalsekreterare för utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.karhu@gov.fi