Europeiska kommittén för sociala rättigheter gav Finland fällande beslut om begränsningen av barns rätt till småbarnspedagogik

Den 4 februari offentliggjorde Europeiska kommittén för sociala rättigheter sitt avgörande i det kollektiva klagomål som Centralförbundet för Barnskydd lämnade mot Finland i november 2016 och som gällde begränsningen av barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik.

Enligt kommittén var regeringen Sipiläs ändring av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft vid ingången av augusti 2016, genom vilken barnets rätt till småbarnspedagogik begränsades till 20 timmar i veckan och småbarnspedagogik på heltid i regel beviljades barn till föräldrar som studerar eller arbetar på heltid, i strid med den reviderade europeiska sociala stadgan i fråga om alla artiklar som framfördes i klagomålet.

I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram har lagen om småbarnspedagogik ändrats och begränsningen av rätten till småbarnspedagogik slopas från den 1 augusti 2020. Efter lagändringarna har alla barn lika rätt till småbarnspedagogik och familjens socioekonomiska ställning eller bostadsort inverkar inte längre på omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. Ändringarna stärker likabehandlingen av barn och familjer.

Kommitténs avgörande behandlas härnäst i Europarådets ministerkommitté.

Centralförbundet för Barnskydds kollektiva klagomål hänvisade till artiklarna i den reviderade europeiska sociala stadgan som gäller familjens rätt till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd (artikel 16), barns och ungas rätt till skydd i socialt, rättsligt och ekonomiskt hänseende (artikel 17) samt rätten till jämlika möjligheter och likabehandling för anställda med familj (artikel 27). Enligt kommittén var lagändringen diskriminerande också med tanke på artikel E i den sociala stadgan som handlar om förbud mot diskriminering.

Den reviderade europeiska sociala stadgan är en internationell överenskommelse som säkerställer tillgodoseendet av de sociala rättigheterna i Europa. Alla som omfattas av konventionsstaternas jurisdiktion ska utan diskriminering garanteras rättigheterna i stadgan. Övervakningen av stadgan baserar sig på rapporter om dess genomförande, som konventionsstaterna lämnar regelbundet. Arbetsmarknadens parter och vissa organisationer kan även anföra klagomål till Europeiska kommittén för sociala rättigheter om bristfälligt genomförande av stadgans bestämmelser.

Mer information:

  • lagstiftningssekreterare Katja Kuuppelomäki, UM, tfn 029 535 1175
  • undervisningsrådet Tarja Kahiluoto, UKM, tfn 02953 30386
  • specialmedarbetare Touko Sipiläinen, UKM, tfn 02953 30143