EU:s 11:e sanktionspaket fokuserar på att hindra försöken att kringgå sanktionerna mot Ryssland

Det elfte sanktionspaketet innehåller nya omfattande åtgärder för att hindra kringgåendet av sanktionerna mot Ryssland, särskilt genom tredjeländer. Åtgärderna ger flera möjligheter att anteckna aktörer på listan över aktörer som kringgår eller hjälper att kringgå sanktioner. Genom sanktionerna utvidgas exportförbuden, transiteringsförbudet genom Rysslands territorium och listan över sanktioner mot individer.

EU utvidgar sanktionerna som den infört som svar på Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Paketet är det elfte sanktionspaketet till följd av Rysslands anfallskrig. I sanktionspaket som nu godkänts ingår betydande nya åtgärder för att hindra försöken att kringgå sanktionerna.

Genom sanktionerna utvidgas förbudet mot transitering genom Rysslands territorium av varor som omfattas av exportrestriktionerna. EU förbjuder transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik som kan användas för att förbättra Rysslands militära och tekniska kapacitet och utveckla försvars- och säkerhetssektorn. Transiteringsförbudet utvidgas till att omfatta varor och teknik som är lämpade för användning inom luft- och rymdfartsindustrin samt till flygbränsle och bränsletillsatser.

EU inför en ny mekanism som innebär att en lista kan upprättas över företag i tredjeländer som deltar i kringgåendet av sanktionerna. Mekanismen innehåller en förteckning över de produkter som omfattas av exportförbud och en förteckning över de aktörer till vilka produkterna i fråga inte får exporteras. Mekanismen kan tillämpas på sådana länder som systematiskt har misslyckats med att förhindra att sanktionsbelagda varor förs in till Ryssland. Mekanismen utlöses som en sista utväg om diplomatiska förhandlingar med länderna inte leder till önskat resultat.

 

Det blir förbjudet att bevilja export- eller undantagslov, som förordningen om sanktioner mot särskilda sektorer tillåter, till enheter i tredje länder som medverkat eller hjälpt till att kringgå sanktionerna.

Kriterierna som gör det möjligt att på sanktionslistan uppta personer som kringgår sanktionerna utvidgas. I fortsättningen kan aktörer som hjälper att bryta mot förbudet att kringgå sanktionerna enligt rådets beslut och förordningar eller som på något annat sätt systematiskt handlar i strid med sanktionernas syfte beläggas med sanktioner.

På listan över sanktioner mot individer tas upp företrädare för Rysslands armé eller personer som stöder dem, politiska aktörer, personer som bedriver informationspåverkan i Ryssland, opinionsbildare och inflytelserika personer i näringslivet som stöder eller drar fördel av den ryska regeringen. Vissa av de personer som ska läggas till har ordnat tvångsförflyttning och illegal adoption av ukrainska barn. De organisationer som nu tas upp på listan är ryska statliga ämbetsverk, organisationer som står bakom staten samt företag, banker och medieföretag som stött Rysslands armé.

Exportförbuden för de sektorspecifika sanktionerna omfattar nu fler produkter och teknik som bidrar till Rysslands krigsmaskineri och industriella kapacitet, det vill säga elektroniska komponenter, halvledarmaterial, material för tillverkning av elektroniska kretsar och kretskort, utgångsämnen för energetiska material och kemiska vapen, optiska komponenter, navigationsinstrument och metaller som används inom försvarssektorn och sjöfarten.

Importförbuden ska nu också omfatta varor som ger Ryssland inkomster som landet använder för att finansiera kriget, bland annat kolprodukter, brunkol, torvprodukter, gaser, med undantag av gasformiga kolväten, samt tjära och beck destillat vid pyrolys av kol.

I sanktionsrättsakterna nämns för första gången en så kallad brandvägg som gör det möjligt för ett europeiskt företag som ägs eller kontrolleras av en sanktionslistad att fortsätta sin verksamhet. I och med rättsakterna blir det möjligt att bevilja dispens för att tillhandahålla tjänster som behövs för att inrätta, certifiera eller bedöma en så kallad brandvägg. Syftet med brandväggen är att ta tillbaka sanktionsbelagda personers rätt att bestämma om tillgångar som hör till en icke-listad aktör (till exempel ett företag) som ägs eller kontrolleras av en sanktionsbelagd person inom unionens område.

Trafikeringsförbudet enligt de gällande sanktionerna utvidgas, vilket innebär att ryskregistrerade släpvagnar är förbjudna inom unionens område också när de dras av långtradare som är registrerade inom unionens område eller i tredjeländer.

Tillträdet till unionens hamnar och slussar begränsas ytterligare. I fortsättningen gäller förbudet också fartyg

  • som för in, köper eller transporterar sanktionsbelagda varor
  • som misstänks eller har konstaterats bryta mot importförbudet mot rysk råolja eller ryska oljeprodukter och mot det oljepristak som G7 fastställt (överföring av last från ett fartyg till ett annat)
  • som olagligen stör, stänger av eller på något annat sätt inaktiverar sitt navigationssystem när de transporterar rysk råolja och oljeprodukter, med undantag av säkerhets- och miljöskäl eller livräddning.

Det är förbjudet att sälja, licensiera eller förmedla företagshemligheter och immateriella tillgångar till Ryssland.

Vidare ska de tidigare bestämmelserna om import av järn- och stålprodukter av ryskt ursprung som bearbetats i tredjeländer preciseras.

Juridisk rådgivning till ryska aktörer som lämnar unionsmarknaden är tillåten fram till den 31 mars 2024.

Möjligheten till dispens för europeiska företags dotterbolag som är etablerade i Ryssland att dra sig tillbaka från Ryssland förlängs till utgången av 2023. Dispensprocessen gäller överlåtelse av sanktionsbelagda varor som dotterbolaget innehar i samband med ett företagsförvärv.

Det så kallade systemet med sanktioner mot individer och organisationer

Det så kallade systemet med sanktioner mot särskilda sektorer 

Ytterligare information

Pia Sarivaara, ambassadråd (sanktioner), tfn 0295 350 660

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.