Exploring Common Solutions - Finnish Chairmanship - Arctic Council

Arktiska ekonomiska rådet arbetar för en ansvarsfull ekonomisk utveckling i det arktiska samarbetet

Arktiska ekonomiska rådet har i uppgift att främja hållbar ekonomisk tillväxt och miljöskydd samt social hållbarhet i den arktiska regionen. Under Finlands ordförandeskap för Arktiska rådet 2017–2019 är Tero Vauraste ordförande för Arktiska ekonomiska rådet. Vauraste svarade på våra frågor om det ekonomiska rådets verksamhet och påverkansmöjligheter.

Tero Vauraste är ordförande för Arktiska ekonomiska rådet 2017–2019. På bilden ses han tillsammans med Liisa Holmberg, rektor för Sameområdets utbildningscentrum. Foto: House of Lapland
Tero Vauraste är ordförande för Arktiska ekonomiska rådet 2017–2019. På bilden ses han tillsammans med Liisa Holmberg, rektor för Sameområdets utbildningscentrum. Foto: House of Lapland

Vem är du och vilken befattning har du under Finlands ordförandeskap för Arktiska rådet?

Jag är verkställande direktör för Arctia Ab och medlem i Arktiska ekonomiska rådet, där jag är styrelseledamot. Under Finlands ordförandeskapsperiod är jag ordförande för Arktiska ekonomiska rådet fr.o.m. 9.5.2017.

Vad gör Arktiska ekonomiska rådet?

Arktiska ekonomiska rådet främjar en hållbar och ansvarsfull ekonomisk utveckling i den arktiska regionen genom att tillföra de arktiska frågorna en affärsaspekt och föra en dialog mellan Arktiska rådet och företagen i regionen.

Det ekonomiska rådet har en styrelse bestående av fyra ledamöter samt en större direktion där det ingår näringslivsföreträdare från alla stater och organisationer som är medlemmar i Arktiska rådet.

Verksamheten stöds också av aktiva arbetsgrupper inom områdena arktisk sjöfart, en ansvarsfull utveckling av naturresurserna och telekommunikation. Fler arbetsgrupper håller på att inrättas för att främja turism, fiske och användningen av vattenresurser samt hållbara investeringar i flygtrafik och annan infrastruktur.

Vilka är Finlands viktigaste mål under ordförandeskapsperioden ur det ekonomiska rådets synvinkel? Hur kan Finland påverka?

Näringslivet i Finland deltar aktivt i det ekonomiska rådets verksamhet. Under ordförandeskapsperioden vill vi främja Arktiska ekonomiska rådets fem övergripande teman, nämligen en förstärkning av affärsförbindelserna mellan de arktiska länderna,

främjande av samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn vid investeringar i infrastruktur, stödjande av stabila och förutsägbara regleringssystem, bättre spridning av information och data i industrin och forskningsmiljöer samt beaktande av ursprungsfolkens traditionella kunskaper, hållbar utveckling samt små och medelstora företag i all verksamhet.

Vi kommer framför allt att verka för att skapa goda affärsförbindelser och nätverk mellan företagen. I planerna ingår olika evenemang och företagspresentationer, ett tätt informationsutbyte med centrala intressentgrupper, konkreta förslag till utredningar och projekt, förmedling av information samt ökad internationell medvetenhet om Finlands arktiska kunnande.

Vårt mål är att främja utvecklingen av en arktisk region som kan erbjuda goda förbindelser, sakkunskap och säkerhet.

Det ekonomiska rådets verksamhet stöds i Finland av ett stort nätverk av aktörer inom affärslivet och den offentliga förvaltningen. Nätverket sammanträder regelbundet för att samordna sina ståndpunkter och komma med uppslag till nya initiativ. Med hjälp av den aktiva stödgruppen har näringslivet i Finland goda möjligheter att påverka utvecklingen av det ekonomiska rådet och en hållbar arktisk affärsverksamhet.

Berätta om ditt mest oförglömliga arktiska minne?

Det var när jag fick möjlighet att diskutera arktiska frågor, isbrytning och skidåkning med USA:s president Barack Obama i hotellets gym under konferensen Glacier i Anchorage.