FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning fyller 25 år: Finland deltar i partsmöte i Indien

Det 14:de partsmötet för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning hålls i New Delhi, Indien, den 2–13 september 2019. I egenskap av ordförandeland i EU företräder Finland Europeiska unionen och dess medlemsländer vid mötet.

På grund av klimatförändringen är FN:s ökenspridningskonvention ytterst viktig och aktuell. Mötet kommer också att uppmärksamma konventionens 25-åriga historia. Den är en av de tre miljökonventioner som utarbetades under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, och konventionen spelar en viktig roll i genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Genom konventionen försöker man hindra ökenspridning, torka och utarmning av jordmånen och främja hållbar markanvändning. Det är den enda omfattande miljökonventionen som på samma gång tar ställning till såväl miljöfrågor som sociala frågor.

Enligt en rapport från 2018 av Europeiska kommissionens forskningscentral har redan 75 procent av jordens landområden utarmats och över 90 procent lider risk att utarmas före 2050. Enligt Internationella miljöpanelens (IPCC) färska rapport har jordmånens utarmning en klar koppling till bland annat livsmedelsförsörjning och flyktingskap. Om den pågående utvecklingen fortsätter bedömer man att upp till 135 miljoner människor blir tvungna att lämna sina hem fram till 2045. Ökenspridningen snabbar också upp klimatförändringen: det finns tecken som tyder på att långa perioder av torka betydligt ökar jordens koldioxidutsläpp i Afrika.

Finland arbetar långsiktigt för jämställdhet och nu verkar vi för att jämställdheten ska integreras i genomförandet av ökenspridningskonventionen.

”Kvinnorna har en betydande roll i matproduktionen, men de saknar på många håll rätt att äga land och delta i beslutsfattandet om markanvändningen. Det är ett problem både med tanke på jämställdheten och på hållbar användning av naturresurser”, konstaterar utrikesministeriets understatssekreterare Elina Kalkku, som leder Finlands delegation vid partsmötet.

På initiativ av Europeiska unionen är nu frågor som rör markförvaltning och besittningsrätt för första gången inkluderade på partsmötets agenda. Trygghet angående den egna markens besittning ökar hållbar och ansvarsfull markanvändning och skötsel. Civilsamhällesorganisationer har redan länge framhållit de positiva effekterna av till exempel kollektiv markförvaltning. Finland hoppas att partsmötet ska fatta ett beslut om att driva denna fråga vidare.

Mer information: Tanja Grén, ambassadråd, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn +358 295 351 683, Vesa Kaarakka, rådgivare, enheten för sektorpolitik, tfn +358 295 350 963

Utrikesministeriets e-postadresser: fornamn.efternamn@formin.fi