Förenta staterna och Finland inleder avtalsförhandlingar om försvarssamarbete

Förenta staterna och Finland ska denna höst inleda förhandlingar om en överenskommelse om försvarssamarbete (Defence Cooperation Agreement, DCA). Överenskommelsen skapar ramar och en rättslig grund för regelmässigt försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna. Den ger också förutsättningar för intensifierat samarbete om säkerhetsläget kräver det.

Förenta staterna är en viktig och nära partner för Finland, och i framtiden även allierad. Försvarssamarbetet med Förenta staterna stärker Finlands försvarsförmåga. Förenta staterna är den viktigaste externa aktören i Nordeuropa. 

Det aktuella avtalet om försvarssamarbete är en fortsättning på tidigare samarbete. I mars 2022 kom president Sauli Niinistö och Förenta staternas president Joe Biden överens om att fördjupa försvarssamarbetet mellan länderna. Det finns en avsiktsförklaring mellan Finlands och Förenta staternas försvarsministerium från 2016. 

Samarbetsavtalet är till sin natur en bindande internationell överenskommelse som i enlighet med kapitel 8 i grundlagen ska behandlas och godkännas av riksdagen. Avtalsförhandlingarna beräknas ta 1–2 år. Avtalet fastställer Förenta staternas väpnade styrkors ställning när de opererar på finskt territorium. Det ingår också överenskommelser om praktiska frågor, såsom beskattning, tullar och erkännande av behörighet. 

Förenta staterna har flera avtal och arrangemang med Nato-länderna om säkerhets- och försvarssamarbete. Att avtalsförhandlingar inleds med Finland är ett tecken på Förenta staternas engagemang i Finlands och Europas säkerhet. Finlands Natomedlemskap minskar inte vikten av internationellt samarbete med Förenta staterna, det öppnar bara nya möjligheter. I och med avtalet får Finland ännu bättre förutsättningar att genomföra Natomedlemskapet. 

Mer information:

  • Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, utrikesministeriet, tfn 0295 350 128, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn 0295 140 058, fornamn.efternamn@gov.fi