Myndigheterna beredda att ta emot barn från lägret al-Hol

Myndigheterna förbereder sig för att hämta två finländska barn till Finland från lägret al-Hol i Syrien. Utrikesministeriet informerar när barnen är i säkerhet och har tagits emot av de finländska myndigheterna. Information om deras ankomst till Finland ges till offentligheten när det är möjligt.

För att garantera barnens säkerhet och integritetsskydd ger utrikesministeriet inte uppgifter om barnen till offentligheten. Det informeras inte heller om detaljerna för myndighetsverksamheten utomlands. Rutten eller sättet för återresan meddelas inte på förhand. Möjlighet för fotografering ordnas inte.

Utrikesministeriet svarar för de åtgärder som gäller bistående av återvändarna i Syrien och på vägen till hemlandet. Inrikesministeriet samordnar tillsammans med polisen myndigheternas stöd- och säkerhetsåtgärder för återvändarna i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningen som gäller barnskydd och hälso- och sjukvård och koordinerar samarbetet med kommunernas social- och hälsovård i frågan. Kommunerna svarar för barnskyddets stödåtgärder och beslutsfattande som gäller barnen samt för hälso- och sjukvården. Statsrådet fattade den 19 december 2019 ett principbeslut om att hämta finländska barn till Finland från lägret al-Hol.

Målet är att återvändarna integreras i Finland

Åtgärderna som vidtas i ärendet bygger på ett intensivt multiprofessionellt myndighetssamarbete, men av säkerhetsskäl kan planerna inte rapporteras i detalj. För var och en av återvändarna görs en individuell bedömning av deras situation, behövliga stödåtgärder och säkerhetsaspekter. Det som prioriteras är att barnen får den omedelbara hjälp och det långvarigare stöd som de behöver.

”Vi vill säkerställa att Finland också i framtiden är ett tryggt land. Därför arbetas det för att dessa barn och eventuella andra återvändare integreras i det finländska samhället. Myndigheterna har ett nära samarbete för att se till att detta mål uppnås. Åtgärderna begränsas inte enbart till det här ögonblicket utan kan för enskilda människors del fortsätta till och med i flera år”, säger kanslichef Ilkka Salmi från inrikesministeriet.

Viktigast att trygga en normal vardag i en trygg miljö för barnen

Barnen som återvänt till Finland hänvisas till hälsoundersökning och barnskyddsåtgärder. Uppgifter om i vilken kommun återvändarna befinner sig eller var de eventuellt kommer att bo ges inte till offentligheten för att garantera deras integritetsskydd och säkerhet. Barn som befunnit sig i svåra förhållanden ska skyddas mot offentligheten.

”Barnen är sannolikt traumatiserade på flera olika sätt och behöver därför många olika former av stöd. Deras situation och utveckling stöds och följs upp långsiktigt”, säger social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila.

Mer information:
Utrikesministeriet: Pekka Shemeikka, tf. chef för enheten för aktualitetskommunikation, tfn 050 311 23 61
Inrikesministeriet: Tarja Mankkinen, utvecklingschef, tfn 0295 488 370
Social- och hälsovårdsministeriet: Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338

Statsrådets principbeslut om att hämta hem de finländska barnen i lägret al-Hol: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80677066

Mer information om stödåtgärderna för dem som återvänder från Syrien: https://intermin.fi/sv/polisvasendet/valdsbejakande-radikalisering-och-extremism/de-som-atervander-fran-syrien

Mer information om beredskapen inom social - och hälsovården: https://stm.fi/varautuminen-syyriasta-palaavien-auttamiseen