Kravet på exporttillstånd för coronavaccin och vaccinkomponenter förlängs

EU förlänger kravet på exporttillstånd för vaccin mot SARS-CoV-2-viruset och för vaccinkomponenter till den 30 juni 2021. Samtidigt preciseras de produkter som omfattas av tillämpningsområdet. Även återexport blir tillståndspliktig. I Finland riktas ansökningar om exporttillstånd till utrikesministeriet. Finlands preliminära ståndpunkt till en ansökan fattas i enlighet med Fimeas utlåtande och ansökningen avgörs i enlighet med Europeiska kommissionens utlåtande.

Europeiska kommissionens krav på exporttillstånd för vacciner mot SARS-CoV-2-virus, som trädde i kraft den 30 januari 2021, förlängs till den 30 juni 2021. 

FörordningenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) tillämpas på coronavacciner som hör till KN-nomenklaturenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) klass 3002 20 10 oberoende av förpackning. Tillämpningsområdet omfattar även aktiva substanser, inklusive stamcellsbanker eller cellkulturer som används för att tillverka vacciner. 

Samtidigt görs preciseringar av tillämpningsområdet genom att KN-numren för aktiva substanser läggs till produktlistan och återexport görs tillståndspliktig. Tillståndsförfarandet underlättas för export av flera varupartier till samma land.  

Inom EU kräver förflyttning av vacciner inte tillstånd. Det finns dessutom flera undantag till tillståndskravet. Det krävs till exempel inte tillstånd för export till EFTA-länder eller till vissa länder i EU:s grannskap på västra Balkan, i Östeuropa och vid Medelhavet. I artikel 1 i förordningenLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster) finns en förteckning över de länder och regioner som utgör undantag. 

I Finland finns det för närvarande inte någon betydande exportpotential i fråga om dessa produkter, men exportkontrollen och tillståndsförfarandena i Finland ingår i Europeiska unionens verksamhet. 

Utrikesministeriet tillståndsmyndighet

Blanketten för tillståndsansökan i Finland kan begäras av utrikesministeriet på adressen hakemuscovid.UM@formin.fi. Utrikesministeriet arbetar på att införa en elektronisk ansökningsblankett och den beräknas vara klar i mitten av april 2021. 

Exportören ska från utrikesministeriet ta reda på om produkten behöver exporttillstånd och vid behov inhämta tillstånd för export av sina produkter. Tillståndet ska visas upp för Tullen i samband med exportdeklarationen. Tullen övervakar att exportören har tillstånd att exportera produkterna och att varorna är de som anges i tillståndet. Varor får inte exporteras innan kontrollen har utförts. 

Tullen ser till att exporten löper smidigt och utövar tillsyn på grundval av en riskbedömning. Tullen övervakar genomförandet av kommissionens förordning som ska trygga EU:s tillgång till vaccin också som medlem i EU:s tullunion och som ett led i övervakningen av EU:s yttre gränser.

Förordningen kan läsas i sin helhet på Europeiska kommissionens webbplatsLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Ytterligare information: 

Tuuli-Maaria Aalto, enhetschef, utrikesministeriet (lagstiftning), tfn 0295 350 633
Teemu Sepponen, enhetschef, utrikesministeriet (ansökan om tillstånd), tfn 050 449 1445
Mikko Grönberg, kontrolldirektör, Tullen (kontroll av varuexport), tfn 040 332 2679