Ryssland säger upp avtalet med Finland om militära utvärderingsbesök

Ryssland säger upp det bilaterala avtalet mellan Finland och Ryssland om extra militära utvärderingsbesök. Enligt avtalet kan Ryssland göra ett årligt utvärderingsbesök i Finland och Finland på motsvarande vis ett besök i Leningrads militärdistrikt i Ryssland. Avtalet, som länderna ingick 2000, kompletterar Wiendokumentet inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE.

I Wiendokumentet avtalar länderna om förtroendeskapande åtgärder som militära besök, utvärderingsbesök och om rapportering i militära frågor mellan de länder som är medlemmar i OSSE. Wiendokumentet är ett av de viktigaste instrumenten för kontroll av konventionella vapen. Wiendokumentet är fortfarande i kraft, och uppsägningen gäller inte andra åtgärder som ingår i dokumentet, såsom inspektions- och utvärderingsbesök.

Det bilaterala avtalet om extra utvärderingsbesök tillämpades senast före covid-19-pandemin. Åren 2017 och 2019-21 gällde Rysslands utvärderingar Karelens flygflottilj och 2016 och 2018 Lapplands flygflottilj. Finland gjorde utvärderingar i Ostrov 2016, Besovets 2017, Sputnik 2018 och Luga 2019. Under åren 2020 och 2021 satte covid-19-restriktionerna stopp för militära utvärderingar i Ryssland. År 2022 gjorde varken Ryssland eller Finland några utvärderingar på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Antalet motsvarande bilaterala avtal inom OSSE-området är 23. Finland har ett likadant avtal med Sverige. Ryssland har inga andra motsvarande bilaterala avtal inom OSSE, men deltar dock i två multilaterala avtal som gäller Svartahavsområdet. 

Finland har tillsammans med det internationella samfundet fördömt Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Man bör omedelbart återgå till att tillämpa Wiendokumentet fullt ut. Finland arbetar för att stärka det internationella systemet för rustningskontroll, trygga avtalsorganisationernas verksamhetsförutsättningar och för att förbättra säkerheten. Vi framhåller efterlevnaden av rustningskontrollavtal och förtroendeskapande åtgärder. Det kommer att finnas ett allt större behov av kontroll av konventionella vapen i Europa och förtroende- och säkerhetsökande åtgärder efter Rysslands krig i Ukraina
 

Ytterligare information

  • Försvarsministeriet: Sami Nurmi, brigadgeneral, direktör för enheten för nationellt försvar, tfn +358 295 140 330 
  • Utrikesministeriet: Leena Saarikoski, ansvarig tjänsteman, OSSE, politiska avdelningen, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn +358 2 953 394 59
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.