Statens revisionsverk har bedömt Finnfunds investeringsverksamhet och riskhantering

Statens revisionsverk publicerade den 13 februari en revisionsberättelse om Finnfunds investeringsverksamhet och riskhantering. Finnfund som är ett nästan helt statsägt bolag för investeringar med samhällseffekt har som lagstadgad uppgift att främja utvecklingsländernas sociala och ekonomiska utveckling.

Revisionsverket rekommenderar att utrikesministeriet definierar närmare vilka utvecklingseffekter man i första hand eftersträvar. Utrikesministeriet har fastställt ett flertal mål för Finnfund, däribland FN:s mål för hållbar utveckling. Utrikesministeriet är överens med revisionsverket i att  utvecklingsmålen som fastslagits är omfattande och ägarstyrningen bör utvecklas. Att åstadkomma hållbar och lönsam affärsverksamhet i utvecklingsländer är dock kärnan i Finnfunds verksamhet och den viktigaste eftersträvade utvecklingseffekten.  

”Även utvecklingsländerna behöver en fungerande ekonomisk grund för att kunna utveckla sig och ta hand om sina medborgare. En inkomstbringande affärsverksamhet förbättrar utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling via flera påverkanskanaler”, säger understatssekreterare Pasi Hellman som ansvarar för utvecklingspolitiken. 

Sedan 2011 har Finnfund under utrikesministeriets aktiva styrning investerat i lägre medelinkomstländer eller i länder med ännu lägre inkomstnivå eftersom finansmarknaderna som behövs för affärsverksamhet fungerar bristfälligt i dessa länder. Att driva affärsverksamhet i dessa länder är inte riskfritt, men en av de viktigaste uppgifterna för de finansiella instituten för utvecklingsfinansiering är att komplettera marknaden. För att åstadkomma samhällseffekter måste man ta risker som aktörerna på marknaden inte kan hantera. Trots covid-19-pandemin har Finnfunds verksamhet i huvudsak varit bärkraftig, och de människor som jobbar i målländerna har kunnat behålla sina arbetsplatser. Enligt revisionsverkets rapport har Finnfund ett systematiskt system för riskhantering och bolaget bedömer riskerna ur flera synvinklar.  

”Finnfund har investerat allt mer i de fattigaste länderna, och samtidigt är verksamheten fortsatt lönsam. Detta är ett starkt bevis på att Finnfund lyckats i sitt arbete i enlighet med regeringens utvecklingspolitiska riktlinjer. Bolaget har också hittat ekonomiskt förnuftiga investeringsobjekt och hjälpt till att uppnå målen för hållbar utveckling”, säger Hellman. 

I samband med att skapa affärsverksamhet har Finnfund fokuserat verksamheten i synnerhet på att främja anpassning till och bekämpning av klimatförändringar samt på jämställdhetsarbetet. Dessa teman genomsyrar Finlands utvecklingspolitik, och det finns ett brett politiskt samförstånd om att främja dem. Finnfund är världens första finansiella institut för utvecklingsfinansiering som har en portfölj med minusutsläpp. 

Utrikesministeriets mål är att Finnfunds förutsättningar för att åstadkomma utvecklingseffekter stärks ytterligare.

När Finnfund finansieras är det skäl att överväga i vilka former och under vilka omständigheter detta sker. Att utöka Finnfunds verksamhet har skett i linje med regeringens utvecklingspolitiska vilja. Finnfunds förmåga att mobilisera betydande privat kapital för att finansiera arbetet för att uppnå målen för hållbar utveckling är en viktig egenskap när det gäller urvalet av Finlands utvecklingspolitiska instrument. De investeringar som krävs för att uppnå målen för hållbar utveckling kan inte genomföras med bara offentliga medel.
 

Ytterligare information

  • Emmi Oikari, chef för enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn +358 295 350 964
  • Oskar Kass, teamledare, teamet för finansieringsinstrument för den privata sektorn, tfn +358 50 471 2099
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi