Andra fasen i utlysningen av statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers program för utvecklingssamarbete öppen

Den 17 mars 2021 utlyser utrikesministeriet den andra fasen i ansökningsomgången för finländska civilsamhällesorganisationers program för utvecklingssamarbete för åren 2022-2025. Ansökningarna ska lämnas in senast den 7 maj 2021.

Programstödet kan sökas av de 31 organisationer som beviljades understödsbehörighet i den första fasen av ansökningsomgången.

Den 17 mars 2021 utlyser utrikesministeriet den andra fasen i ansökningsomgången för finländska civilsamhällesorganisationers program för utvecklingssamarbete. Ansökningarna ska lämnas in senast den 7 maj 2021. Programstödet kan sökas av de 31 organisationer som beviljades understödsbehörighet i den första fasen av ansökningsomgången.

I denna andra fas utlyses statsunderstöd för utvecklingssamarbetsprogram för åren 2022–2025. Enligt den preliminära planen kommer utrikesministeriet under denna ansökningsomgång att rikta ca 68 miljoner euro per år till programstödet åren 2022–2025, det vill säga totalt cirka 270 miljoner euro.

Stödet är en del av anslagen för civilsamhällets utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet delar i regel ut programstöd genom öppna ansökningsomgångar som ordnas vart fjärde år. Besluten för denna ansökningsomgång fattas i slutet av året 2021.

Enligt programstödets instrumentbeskrivning är programstödets grundtanke ett starkt, pluralistiskt och självständigt civilsamhälle som skapar en bas för hållbar utveckling, demokrati och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Programstödet till finländska civilsamhällesorganisationer främjar de globala målen för hållbar utveckling och den bärande principen för hela Agenda 2030, att ingen lämnas efter i utvecklingen. Dessutom styrt verksamheten av målen i Parisavtalet om klimatförändringar.

Programstödet utgör en betydande del av Finlands utvecklingspolitik och genomförandet av riktlinjen för det civila samhället. Programstödet är behovsprövad finansiering enligt statsunderstödslagen och det är ämnat för finländska civilsamhällesorganisationers projekt och verksamhet. Organisationernas fleråriga program ska ha klart definierade resultatmål och långsiktiga utvecklingseffekter.

Utlysningen av den andra fasen i ansökningsomgången finns på utrikesministeriets webbplats om programstöd. Ansökningstiden går ut den 7 maj 2021.