Utlysning av statsunderstöd för att ordna fortbildning om internationell miljörätt och miljödiplomati

Utlysningen av statsunderstöd till högskolor och andra anordnare av fortbildning pågår till fredagen den 15 mars 2019 kl. 16.00.

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd till högskolor och andra anordnare av fortbildning för att ordna en kurs i internationell miljörätt och miljödiplomati åren 2019-2021. För ändamålet har det reserverats 270 000 euro, som får täcka högst 80 procent av utgifterna för kursen.

Understödet ska användas till att ordna fortbildning i form av en kurs i internationell miljörätt och miljödiplomati i Finland eller utomlands. Understöd beviljas för utbildning som riktar sig till personer som deltar i internationella förhandlingar om miljöavtal (t.ex. tjänstemän, forskare och representanter för civilsamhällesorganisationer) för att öka interaktionen mellan förhandlare från utvecklingsländer och industriländer. Utbildningens syfte är att höja utvecklingsländernas kapacitet och ett villkor för understödet är att minst hälften av de personer som deltar i utbildningen kommer från utvecklingsländer

Ansökan om understöd ska lämnas in skriftligt. Vid beviljande, utbetalning, användning och övervakning av understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Beslutet om understöd innehåller närmare villkor som ska tillämpas på utbetalningen, användningen och uppföljningen av understödet.

Ansökan med bilagor ska lämnas in till utrikesministeriet senast fredagen den 15 mars 2019 kl. 16.00. Mer information om kursens mål och ansökningsvillkoren i bilagan.

Ytterligare upplysningar:

Maria Forslund, utrikesministeriets enhet för hållbar utveckling och miljöpolitik, tfn 0295 351 702, fornamn.efternamn@formin.fi

Information om statsunderstöd till högskolor och andra anordnare av fortbildning (PDF, 3 sidor, 292 KB)