Utlysning: Statsunderstöd 2021 för organisationsverksamhet kring Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelser

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd under moment 24.90.50 i budgeten för 2021 (vissa statsunderstöd). Utlysningen pågår mellan den 31 oktober och den 20 november 2021.

Statsunderstödets syfte är att stödja medborgarorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Utlysningen 2021 fokuserar på de prioriterade områdena och målen i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och mål med beaktande av den utveckling som skett i omvärlden.

De prioriterade områdena är regelbaserat internationellt samarbete; konfliktförebyggande, krishantering och fredsmedling, mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet; Europeiska unionen som global aktör; omfattande transatlantisk samarbete samt säkerhetshot i samband med klimatförändringen.

Understödet är ett allmänt understöd för organisationens verksamhet 2021. I understödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).