Statsunderstöd 2022 för organisationsverksamhet som gäller Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och internationella förbindelserset

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd under moment 24.90.50 in budgeten för 2022 (vissa statsunderstöd).

Statsunderstödets syfte är att stödja medborgarorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Ansökningsomgången år 2022 utgår från statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och målsättningar, och beaktar de förändringar som skett i omvärlden.

De prioriterade områdena är regelbaserat internationellt samarbete; konfliktförebyggande, krishantering och fredsmedling; mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet; Europeiska unionen som global aktör; omfattande transatlantiskt samarbete samt säkerhetshot i samband med klimatförändringen.

Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet in statsbudgeten för 2022. Statsunderstödet är allmänt bidrag för organisationers verksamhet i 2022. I statsunderstödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).