Statsunderstöd för fredsarbete 2020

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för fredsfrämjande verksamhet enligt moment 24.90.50 (Vissa statsunderstöd) i statsbudgeten för 2020

Understödets syfte är att stödja civilsamhällesorganisationers verksamhet för att främja fredsarbete. Organisationernas verksamhet ska anknyta till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella åtaganden samt allmänt till utrikesministeriets ansvarsområde. Utlysningen 2020 utgår från de prioriterade områdena och målen i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse (2016) med beaktande av den utveckling som skett i omvärlden och utrikesministeriets handlingsprogram för fredsmedling (2011).

I utlysningen prioriteras verksamhet som främjar kvinnors och ungdomars deltagande i fredsprocesser (FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 2250), dialog mellan religioner och kulturer, vatten- och naturresursdiplomati samt IT för fredsarbete.

Statsunderstödet är ett allmänt verksamhetsunderstöd för 2020. I understödprocessen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökningsblanketten och anvisningar finns under sidan Statsunderstöd för fredsarbete 2020