Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2021–2022

Ansökningen för finländska civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling för åren 2021–2022 pågår 30 september – 16 november 2020.

Utrikesministeriet öppnar den 30 september 2020 en ansökningsomgång för stödet av finländska civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling för åren 2021–2022. Enligt den preliminära planen reserveras sammanlagt cirka 2 miljoner euro för denna ansökningsomgång för åren 2021–2022. Det beviljade stödet är en del av utrikesministeriets anslag för civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete.

Stödet är ett behovsprövat statsunderstöd, vars beviljande och användning styrs av statsunderstödslagen (688/2001). Om de allmänna förutsättningarna angående beviljandet av statsunderstöd stiftas i statsunderstödslagens 7§.

Civilsamhällesorganisationers kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling är en del av Finlands utvecklingssamarbete. Understöd kan sökas för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling som fyller bedömningskriterierna. Med statsunderstödet finansieras projekt vars målsättning är att öka finländarnas kunskap om utvecklingsfrågor och engagera allmänheten i utvecklingssamarbetet. Med stödformen främjas genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Stödformen fokuserar särskilt på genomförandet av det globala delmålet 4.7 om att var och en ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att främja hållbar utveckling.

Stödet för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling är tidsbundet, och en organisation kan söka stödet endast till projektets implementeringsskede.

Statsunderstödet beviljas för högst 90 procent av projektets budget. Den resterande andelen av projektets kostnader ska sökanden finansiera själv.

Utlysningen, ansökningsblanketten med bilagor, basinformationsblanketten, ansökningens villkor och annan information hittas på sidan Stöd till civilsamhällesorganisationers projekt för kommunikation och utbildning om global utveckling. Ansökningarna för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling ska göras på utrikesministeriets blanketter, som finns på ministeriets webbsidor. För att kunna lämna in en ansökan bör den sökande först förse ministeriet med en basinformationsanmälan via ministeriets e-tjänst. Basinformationsblanketten ska lämnas in senast den 30 oktober 2020. Instruktionerna för e-tjänsten hittas på samma webbsidor.

Ansökan och dess bilagor ska lämnas in till utrikesministeriet senast måndagen den 16 november 2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.

Organisationen kan skicka frågor till utrikesministeriets enhet för det civila samhället (vgk.um@formin.fi) fram till den 19 oktober 2020 med rubriken ”Stöd för kommunikations- och utbildningsprojekt om global utveckling 2020”. Svaren publiceras på utrikesministeriets webbplats den 22 oktober 2020.