Vanliga frågor och svar om inresetillstånd till Finland och konsulära tjänster i Afghanistan

Vanliga frågor och svar om inresetillstånd till Finland och konsulära tjänster i Afghanistan

 

 

Jag är finsk medborgare/jag har uppehållstillstånd i Finland. Jag befinner mig i Afghanistan och vill återvända till Finland, vad ska jag göra?

Finlands evakueringsinsats i Afghanistan har avslutats. Finlands ambassad i Kabul har stängts tills vidare och Finland kan inte erbjuda konsulärt bistånd på platsen i Afghanistan.

Enligt lagen om konsulära tjänster kan utrikesministeriet bistå finska medborgare och utlänningar som är varaktigt bosatta i Finland, men för närvarande är möjligheterna att ge konsulärt bistånd mycket begränsade. Personer i akut nöd kan vända sig till lokala eller internationella organisationer (t.ex. Röda halvmånen, Röda korset, UNHCR).

Utrikesministeriet bevakar läget i Afghanistan och utreder sina möjligheter att bistå. Om du fortfarande befinner dig i Afghanistan, följ lokal information och de lokala nyheterna.

Utrikesministeriet uppmanar finska medborgare och personer som är varaktigt bosatta i Finland, som fortfarande befinner sig i Afghanistan, att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.). Genom reseanmälan kan utrikesministeriet få kontakt med den som befinner sig i landet, och genom tjänsten kan vi också skicka information om det sker förändringar i situationen.

 

Kan ni hämta min familjemedlem från Afghanistan till Finland?

Evakueringen från Afghanistan har upphört.

Finska medborgare och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att återvända till Finland. En utländsk familjemedlem behöver däremot uppehållstillstånd för att kunna flytta till Finland. Mer information om uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Observera också att varje stat själv bestämmer under vilka förutsättningar man kan lämna landet, och att utrikesministeriet inte kan påverka t.ex. rätten att resa bort från Afghanistan.

 

Jag är finsk medborgare, men också afghansk medborgare. Har jag rätt att få konsulärt bistånd av Finland?

Enligt lagen om konsulära tjänster kan utrikesministeriet hjälpa finska medborgare och personer som är permanent bosatta i Finland.

Om en person har medborgarskap både i Finland och i det land hen vistas i, kan hen av vistelselandets myndigheter betraktas som medborgare endast i det landet. Detta kan leda till att det i praktiken är omöjligt för Finland att bistå.

 

Jag är finsk medborgare som befinner mig i Afghanistan och mitt pass har försvunnit, vad ska jag göra?

Såväl Finlands som alla andra EU-länders ambassader har tillfälligt stängts, så för närvarande är det inte möjligt att ansöka om ett finskt pass eller ett europeiskt provisoriskt resedokument i Afghanistan.

Utrikesministeriet bevakar läget i Afghanistan och uppmanar finska medborgare som fortfarande befinner sig i Afghanistan att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.). Genom reseanmälan kan utrikesministeriet få kontakt med den som befinner sig i landet, och genom tjänsten kan vi också skicka information om det sker förändringar i situationen.

---

Hela min familj är i fara och vill lämna landet. Kan jag ansöka om turistvisum åt dem så att de kan flytta till Finland, och var ansöker man om visum?

Familjemedlemmar behöver uppehållstillstånd innan de kan flytta till Finland.

Man kan inte flytta till Finland med turistvisum. Finland utfärdar endast Schengenvisum för tillfälliga besök som varar högst 90 dagar. Ett villkor för att visum ska beviljas är att den sökande har för avsikt att lämna Schengenområdet innan visumet går ut.

 

Min familj har flytt till Iran/Pakistan/något annat tredjeland. Hur kan hen komma därifrån till Finland?

Familjemedlemmar behöver uppehållstillstånd innan de kan flytta till Finland.

Om en afghansk medborgare lagligen vistas i Iran eller i något annat land där Finland har en ambassad eller ett konsulat som sköter uppehållstillståndsärenden, kan hen ansöka om tillstånd av utrikesministeriet att sköta sitt ärende vid ambassaden i fråga i stället för vid Finlands ambassad i New Delhi, som ansvarar för regionen. För närvarande kan ambassaden i Teheran inte erbjuda en tolk för intervjuer, utan intervjuerna görs på engelska.

Finland har ingen beskickning i Pakistan, och ärenden som gäller uppehållstillstånd kan inte skötas vid något annat lands beskickning.

Utrikesministeriet söker en lösning för att underlätta familjeåterförening, till exempel med hjälp av ambulerande konsuler.

 

Får en familjemedlem komma till Finland om han eller hon lyckas fly till något grannland?

Familjemedlemmar behöver uppehållstillstånd innan de kan flytta till Finland. Det första uppehållstillståndet ska sökas i ett land där sökanden lagligen vistas innan inresan i Finland. Sökanden flytta till Finland när hen fått uppehållstillstånd.

 

Jag har minderåriga syskon i Afghanistan som inte har vårdnadshavare/vars angelägenheter jag har skött/vars vårdnadshavare jag är. Hur får jag dem till Finland?

Familjemedlemmar ska ansöka om uppehållstillstånd vid en finsk ambassad eller konsulat, och först efter det att Migrationsverket har beviljat uppehållstillstånd kan familjemedlemmarna flytta till Finland.

 

Jag har en ansökan om familjeåterförening under behandling vid Finlands ambassad i New Delhi, men jag har inte kunnat besöka ambassaden. Jag vill att mitt ärende behandlas snabbt. Var kan jag sköta mitt ärende? Hur ska jag få min familj till Finland?

Utrikesministeriet undersöker möjligheterna ta emot ansökningar om uppehållstillstånd, sköta identifiering och ordna intervjuer i något av Afghanistans grannländer dit man kan resa lagligt från Afghanistan. När utrikesministeriet har hittat en lösning informerar vi om det på vår webbplats och berättar hur man ska gå till väga för att boka en tid och får sitt ärende skött.

 

Hur söker jag asyl?

Du kan endast söka asyl i Finland i Finland.

https://migri.fi/sv/asyl-i-finland

---

Vilka personer kan Finland hjälpa i Afghanistan?

Finlands evakueringsinsats på Kabuls flygplats har avslutats. Vi strävar fortfarande efter att i mån av möjlighet bistå finska medborgare och personer varaktigt bosatta i Finland.

I enlighet med statsrådets beslut av den 13, 15 och 24 augusti 2021 strävar utrikesministeriet också efter att bistå personer som varit lokalt anställda vid Finlands ambassad i Kabul som uppfyller följande kriterier:

  • Har stått i anställningsförhållande till Finlands ambassad i Kabul efter den 1 januari 2016 och har bett om inresetillstånd till Finland


ELLER

  • Arbetade vid det företag som tillhandahöll säkerhetstjänster till Finlands ambassad i Kabul den 13 augusti 2021. Beslutet har begränsats till följande befattningar: de närskyddsgrupper som ansvarade för ambassadpersonalens säkerhet inklusive gruppchefer, insatschefer, förvaltningschefer, chaufförer samt skydds- och säkerhetsvakter.

 

Ger arbete för ett utvecklingssamarbetsprojekt som finansierats av Finland rätt till konsulärt bistånd? Eller om man haft politiskt eller kommersiellt samarbete med Finland?

Nej. 

 

Hur kan jag hjälpa människor som inte omfattas av lagen om konsulära tjänster eller av statsrådets beslut (av den 13, 15 eller 24 augusti)?

I akuta nödsituationer rekommenderar vi att man vänder sig till internationella organisationer (till exempel Röda halvmånen, Röda korset, UNHCR).