Utrikesministeriet söker kandidater till valet av ledamöter i expertgruppen för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet

Utrikesministeriet ber intresserade personer att senast den 27 september 2021 anmäla sig som Finlands kandidater till valet av ledamöter i expertgruppen för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (GREVIO) som övervakar tillämpningen av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen).

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtalet i Europa för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet som en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Konventionen antogs 2011 och trädde internationellt i kraft 2014. Konventionen trädde i kraft i Finland 2015. GREVIO är en del av Istanbulkonventionens övervakningsmekanism, som även omfattar partskommittén för Istanbulkonventionen. GREVIO övervakar parternas tillämpning av Istanbulkonventionen.

GREVIO består av 15 ledamöter. Mandatperioden för varje ledamot är fyra år och den kan förnyas en gång. Det får inte finnas två ledamöter i GREVIO som är medborgare i samma stat. Kandidater som söks nu kommer att ställa upp antingen för en mandatperiod som, på grund av att den tidigare ledamoten avgått, går ut den 31 maj 2023 eller för mandatperioden vilken börjar i augusti 2022 för fem ledamöter.

Parterna meddelar Europarådets generalsekreterare namnen på och meritförteckningarna för högst tre kandidater som uppfyller behörighetsvillkoren. Generalsekreteraren överför uppgifterna till Istanbulkonventionens partskommitté, som väljer ledamöterna genom hemlig omröstning.

  • Vid kandidatuppställningen ska de mångvetenskapliga yrkeskvalifikationer som krävs av GREVIO:s experter samt jämställdheten mellan könen beaktas. Med tanke på GREVIO:s arbete är det särskilt viktigt att ledamöterna har yrkeskompetens inom området för brottsbekämpning och inom medicinska och juridiska yrken samt i arbetet med offer.
  • Av ledamöterna i GREVIO krävs gott moraliskt anseende och erkänd kompetens när det gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, våld mot kvinnor och våld i hemmet eller hjälp till och skydd av brottsoffer, eller påvisad yrkeserfarenhet på de områden som omfattas av Istanbulkonventionen. Ledamöterna ska vara medborgare i partländerna.
  • Ledamöterna deltar i sin personliga kapacitet och är oberoende och opartiska när de utför sina funktioner. Inte behöriga som ledamöter är personer som arbetar inom statsförvaltningen eller någon annan sammanslutning med frågor som rör fastställande och/eller genomförande av principer för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet och som har en sådan beslutsfattande ställning som kan ge upphov till intressekonflikter med tanke på ansvaret man har som ledamot i GREVIO. Ledamöternas oberoende och opartiskhet ifrågasätts inte enbart på grund av att de är tjänstemän eller annars anställda inom den offentliga sektorn.
  • Ledamöterna ska vara tillgängliga så att de kan uppfylla sina åligganden på ett effektivt sätt. De ska ha tillräckligt med tid och möjlighet att delta i GREVIO:s möten och andra aktiviteter samt arbeta med att upprätta rapporter och andra handlingar.
  • Ledamöterna förutsätts ha goda kunskaper i åtminstone ett av Europarådets två officiella språk (engelska eller franska). Passiva kunskaper i det andra språket är önskvärda.

 

De som är intresserade ombeds anmäla sig skriftligen senast måndagen den 27 september 2021 kl. 16.15 till utrikesministeriet på adressen: Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet. Märk kuvertet med ”GREVIO”.

Till intresseanmälan ska fogas en meritförteckning enligt förlagan på ett eller båda av Europarådets officiella språk samt fullständiga kontaktuppgifter.

 

Mer information ges av enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (OIK-40), e-post OIK-40@formin.fi