Budgetförslag för utrikesministeriet 2019

Utrikesministeriet föreslår sammanlagt 1 131 miljoner euro för sitt förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2019.

Målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att stärka landets internationella ställning, trygga Finlands självständighet och territoriella integritet, förbättra finländarnas säkerhet och välfärd och upprätthålla ett fungerande samhälle. Finland främjar ett regelbaserat internationellt system, en hållbar utveckling, internationell stabilitet, fred, demokrati, de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och jämlikhet. Utrikesministeriets operativa prioriterade områden är Arktisregionen, säkerheten kring Östersjön, stärkt samarbete mellan Finland och Sverige, transatlantiskt samarbete och fredsmedling.

Den kraftigt förändrade omvärlden ger Finland både nya möjligheter och allvarliga orosmoment.

Karaktäristiskt för vår förändrade omvärld är att förändringarna sker snabbt och oförutsebart. Europeiska unionen är den viktigaste operativa ramen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och en viktig säkerhetsgemenskap. EU:s verksamhet präglas av Storbritanniens utträdesprocess och av EU:s strävanden för att effektivera sin verksamhet. Migrationen och hotet om terrorism och radikalisering ökar förväntningarna på EU:s funktionsförmåga. Karakteristiskt för vår förändrade omvärld är också att hybridpåverkan har ökat. Säkerhetsläget i Europa och Östersjöregionen har försämrats. De ryska aktionerna i Ukraina har förändrat den säkerhetspolitiska miljön. Det finns öppna frågor med avseende på hur Förenta staternas roll och politik utformar sig. Kina och Ryssland försöker öka sitt inflytande. Utvecklingen i Europas östra grannskap är på många sätt öppen och i det södra grannskapet är läget fortsatt instabilt. Afrikas politiska och ekonomiska betydelse för Europa och Finland håller på att växa. I och med förändringarna i omvärlden blir de nordiska kontakterna och särskilt samarbetet mellan Finland och Sverige tätare. Också det transatlantiska samarbetet blir allt viktigare.

Finlands utrikespolitik som helhet främjar hållbar utveckling. Verksamhetens samstämmighet förbättras i samarbete mellan alla förvaltningsområden. I det internationella samarbetet för vi fram Finlands erfarenheter av och fungerande praxis för att genomföra målen för hållbar utveckling nationellt. Vi främjar genomförandet av klimatkonventionen bland annat genom att delta i internationellt samarbete för att begränsa klimatförändringen och underlätta anpassningen till den. I budgeten för 2019 främjar vi koldioxidneutral och resurssmart verksamhet globalt, innovation för hållbar utveckling och matsäkerhet, tillgång till vatten och energi samt hållbart utnyttjande av naturresurser i enlighet vårt utvecklingspolitiska program.

Omkostnader

Anslagen för utrikesförvaltningens omkostnader föreslås vara 222,0 miljoner euro.

Ett centralt verktyg för påverkan inom utrikesförvaltningen är en effektiv bilateral och multilateral diplomati på olika nivåer som bygger på stark kompetens och täta nätverk. En omvärld i snabb förändring kräver att utrikesförvaltningen har effektiv framsyn, följer upp, analyserar, delar information och använder resurser smidigt. Fokus ligger på att stärka Finlands och utrikesförvaltningens egen krishanteringsförmåga.

Utrikesförvaltningens mål är ett EU som fokuserar på tillväxt och säkerhet, framför allt genom en fördjupad inre marknad, främjande av multilateral, regelbaserad handel, stärkande av EU:s yttre åtgärder och försvarssamarbetet och genom hantering av migrationen.

Stabiliteten och den ekonomiska potentialen i Arktis främjas i samarbete med staterna i regionen. Utrikesförvaltningen fortsätter att aktivt påverka utformningen av EU:s gemensamma Rysslandspolitik och östpolitik i vidare mening. Fredsmedling och dialog som prioriteringar i utrikes- och säkerhetspolitiken stärks ytterligare och vi deltar i arbetet för att lösa konflikter och återuppbygga samhällen med hjälp av krishantering, fredsbyggande och utvecklingssamarbete.

Team Finland-medlemmarnas gemensamma kommunikation och expertisen om exportfrämjande i praktiken utvecklas tillsammans med organisationen Business Finland.

De konsulära tjänster som utrikesförvaltningen erbjuder utvecklas i enlighet med lagen om konsulära tjänster och med beaktande av beskickningarnas behov. Vi ser till att våra tjänster är en positiv faktor i konkurrensen om kompetent arbetskraft.

Finlands fokus under ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2108–2019 ligger på att stärka det europeiska systemet för mänskliga rättigheter och rättsstaten. De möjligheter som erbjuds Finland under EU-ordförandeskapet 2019 utnyttjas fullt ut för att stärka EU:s funktionsförmåga och globala betydelse.

Krishantering

Tyngdpunkten i Finlands deltagande i internationella krishanteringsinsatser ligger i Libanon, Irak och Afghanistan, men vi deltar också i insatser i Kosovo, Medelhavsområdet och Afrika. Enligt uppskattning kommer den avlönade personalen i militära och civila krishanteringsinsatser år 2019 att uppgå till 500 årsverken.

För de finländska krishanteringsstyrkornas underhållsutgifter föreslås 53,1 miljoner euro. De största insatserna kommer att vara UNIFIL i Libanon, Resolute Support i Afghanistan och utbildningsinsatsen i Irak.

För civilpersonalens deltagande i krishantering föreslås 17,5 miljoner euro, varav 700 000 euro riktas till fredsmedling. Finlands deltagande i civil krishanteringsverksamhet sker huvudsakligen genom EU:s insatser.

Utvecklingssamarbete

Statens utgifter för utvecklingssamarbete beräknas till sammanlagt 994,4 miljoner euro, vilket enligt aktuella prognoser motsvarar ca 0,41 procent av bruttonationalinkomsten. För egentligt utvecklingssamarbete föreslås sammanlagt 589,5 miljoner euro. Utöver det egentliga utvecklingssamarbetet fortsätter vi stödet till investeringar i utvecklingsländerna genom finansiella investeringar. Det föreslås att 130,0 miljoner euro ska anvisas för finansiella investeringar i utvecklingssamarbete. Dessa medel används också för att finansiera klimatåtgärder i enlighet med FN:s klimatavtal. För en ökning av Fonden för industriellt samarbete Finnfunds kapital föreslås 10 miljoner euro. Det är regeringens mål att på lång sikt höja utvecklingsmedlens andel av bruttonationalinkomsten till 0,7 procent, i enlighet med FN:s mål.

I utvecklingssamarbetet satsar vi på de prioriterade områdena i statsrådets utvecklingspolitiska redogörelse: kvinnor och flickor; utvecklingsländernas ekonomi och hållbara arbetstillfällen; demokrati och samhällens funktionsförmåga; hållbar tillgång till vatten och energi samt matsäkerhet. Finland fäster särskild vikt vid flickors och kvinnors rättigheter, bland annat reproduktiv hälsa. Geografiskt sett riktar Finland in sig på Afrika.

Basen för Finlands utvecklingspolitik är att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling utanför Finlands gränser. Finland bidrar till genomförandet genom att stödja utvecklingsländer i att uppnå de globala målen och genom att arbeta för nödvändiga förändringar i den globala omvärlden.

Övriga anslag

På grund av det internationella politiska läget och svårigheterna i samarbetet mellan EU och Ryssland, föreslås en höjning av anslagen för samarbete kring Östersjön, i Barentsregionen och Arktis till 3,4 miljoner euro. Med hjälp av anslagen kan vi främja stabilitet och ekonomiskt samarbete i våra närområden och motarbeta klimatförändringar, bland annat genom att minska sotutsläppen.

För medlemsavgifter och finansiella bidrag föreslås 78,1 miljoner euro. Största delen av anslagen går till Finlands betalningar till FN.

Till utrikesministeriets förvaltningsområde beräknas flyta in 38,5 miljoner euro sådana intäkter som inte ingår i ministeriets omkostnader. Inkomsterna hänför sig bland annat till vetenskaps- och kulturinstitutets hyror, visumavgifter, intäkter från försäljning av fastigheter, av medlemsavgifter och betalningsandelar i internationella organisationer och av återbetalningar av biståndsanslag.

Ytterligare information: Katja Bordi, ekonomiplaneringschef, tfn 0295 351 284, angående utvecklingssamarbetet Lotta Karlsson, enhetschef, tfn 0295 351 932, och angående samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis Sannamaaria Vanamo, biträdande avdelningschef, tfn 0295 351 529

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

 

budgetförslag
utrikes- och säkerhetspolitik