Ny publikation från utrikesministeriet: Finland drar nytta av att stödja det multilaterala internationella samarbetet

Att stärka det multilaterala samarbetet är ett långsiktigt mål i Finlands utrikespolitik. Utrikesministeriet gav ut en publikation i augusti, som lyfter fram Finlands engagemang i multilateralt internationellt samarbete, den regelbaserade internationella ordningen och internationell rätt. I publikationen presenteras också exempel på Finlands styrkor och möjligheter.

För att lösa gränsöverskridande globala problem krävs samarbete som baserar sig på regler och internationell rätt. Utrikesministeriets färska publikation "Tiden är inne för ett nytt samarbete. Utrikesministeriets roll i att stärka det multilaterala samarbetet "presenterar idéer till stöd för det multilaterala samarbetet i form av mål och exempel.

Publikationen tar upp teman som utrikesministeriet, utifrån Finlands styrkor, kommer att satsa på i det multilaterala internationella samarbetet under de närmaste åren. De viktigaste temana är lika rättigheter och delaktighet, klimatets och miljöns förändringar, ansvarstagande i den nya informationsmiljön, expertis i frågor som gäller fred och säkerhet, en rättvis och demokratisk värld samt framtidens smarta samhällen. Temana är inte oberoende av varandra utan nära sammanlänkade.

“Genom multilateralt samarbete har vi fått till stånd väldigt mycket gott i världen. För många av oss är de så självklara att vi inte alltid ens känner igen dem. Hur skulle samhället se ut utan ett fungerande rättsväsende eller utan mänskliga rättigheter? Eller en värld utan FN:s livsmedelshjälp, en världshälsoorganisation eller internationell rätt?" Utrikesminister Pekka Haavisto

Det multilaterala samarbetet utgör en viktig del av vår säkerhet

I regeringsprogrammet och i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse från 2020 konstateras att ett fungerande multilateralt samarbete utgör en oskiljaktig del av Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd. Vår multilaterala verksamhet grundar sig såväl på våra nationella intressen som på viljan att göra världen till en rättvisare och bättre plats.

Finland måste målmedvetet arbeta på internationella arenor och kommunicera om sina mål för att kunna påverka utvecklingen. Utrikesministeriets publikation bidrar till att fylla detta behov. Den stöder också Finlands kampanj för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024 och på längre sikt kandidaturen till FN:s säkerhetsråd för perioden 2029–2030.