Utrikesministeriet kartlägger det finländska aktörsfältets intresse för att ordna det årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi 2022

Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är unionens äldsta makroregionala strateg, inom vilkens ramar ett stort antal aktörer runt Östersjön samarbetar. Den återkommande höjdpunkten för verksamheten är ett årligt forum, som ordnas turvis i de länder som deltar i strategin. År 2022 är det igen dags för Finland att stå värd för forumet. Utrikesministeriet kartlägger nu det finländska aktörsfältets intresse för att ordna det årliga forumet för EU:s Östersjöstrategi 2022.

I de årliga forumen sprider man kunskap och bildar nätverk

Forumen är en plattform för att utbyta information och bästa praxis, träffa människor och bilda nätverk. Sedan 2010 har forumen årligen samlat 600–1 200 deltagare från många olika samhällssektorer.

Utgångspunkten är att det årliga forumets program stöder målen i handlingsplanen för EUSBSR () och att utrikesministeriet i det land som ordnar forumet deltar i beredningen av programmet.

Varje årligt forum planeras dock som ett självständigt evenemang och arrangörerna kan lyfta fram teman som är viktiga för dem själva. Arrangörerna ska dessutom erbjuda strategins politikområden möjlighet att ordna parallella diskussionsmöten som en del av och vid sidan om programmet.

Många aktörer ordnar också på eget initiativ egna möten på samma ort antingen strax före eller genast efter forumet.

Projektfinansiering från Interreg Östersjöprogrammet

Arrangören av det årliga forumet kan få stöd i form av projektfinansiering från Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region(Länk till en annan webbplats.)). Programmets styrgrupp beslutade vid sitt möte den 30 september 2021 preliminärt att medel från den avslutade finansieringsperioden (2014–2020) ska användas för det årliga forumet 2022 och att medlen ska beviljas på samma villkor som tidigare. Det är meningen att styrgruppen för den förra perioden ska fatta ett slutgiltigt beslut om detta vid sitt möte den 10 november 2021.

Ett villkor för projektfinansieringen för  2021 års forum var att huvudsökanden bildade ett projektkonsortium, där minst en annan projektpartner var medlem utöver huvudsökanden. Projektpartnerna skulle representera minst två länder inom programområdet. Hittills har arrangörerna varit nationella, regionala eller lokala myndigheter tillsammans med organisationer i Östersjöregionen (bl.a. CBSS och UBC). Utöver dessa kunde dock också andra, till exempel forskningsinstitut, sektormyndigheter och organisationer samt privata icke-vinstdrivande organisationer verksamma i Östersjöregionen, ansöka om stöd.

Sökanden behövde  de nationella samordnarnas bifall till sin ansökan. På basis av ansökan kunde det årliga forumet beviljas projektfinansiering till ett belopp av högst 255 000 euro. Dessutom skulle arrangörerna finansiera det årliga forumet med minst 15 procent av evenemangets totala budget.

Preliminär plan bifogad i anmälning

De som är intresserade av att ordna det årliga forumet 2022 uppmanas att anmäla sitt intresse per e-post till adressen helena.tuuri(at)formin.fi senast måndagen den 25 oktober 2021.

Svaret bör innehålla åtminstone en preliminär plan över arrangörspartnerna (med den ledande partnern angiven) samt uppgift om var, när och i vilken form det årliga forumet är avsett att ordnas. Också preliminära idéer om temat för det årliga forumet är välkomna.

Mer information om tidigare ordnade forum och deras program: juhani.ailio(at)centrumbalticum.org

Mer information om urvalsprocessen: ambassadör Helena Tuuri, helena.tuuri(at)formin.fi.