Utrikesminister Haavisto på FN-toppmöte: Klimatet och naturens biologiska mångfald måste beaktas i all mänsklig verksamhet

"Kampen mot klimatförändringen och skyddandet av naturens biologiska mångfald måste integreras i all politisk beredning och budgetering i hela världen", avslutade utrikesminister Pekka Haavisto sitt inlägg under FN-toppmötet om biodiversitet onsdagen den 30 september. Finland håller hög profil under toppmötet: Den 28 september anslöt sig Finland under president Sauli Niinistös ledning till det frivilliga åtagandet ”Leaders’ Pledge For Nature” för att bevara naturens biologiska mångfald. Utrikesminister Haavisto talade också om naturens biologiska mångfald under WWF:s evenemang som ordnades parallellt med mötet den 28 september.

I bilden finns ett bi som sitter på en blomma.
Bild: Ola Jennersten / WWF-Sweden

 

Enligt generalförsamlingen pågår det nu den sjätte vågen av massutdöende på jorden. Fastän vi inte på individnivå känner av effekterna är det ett faktum att naturmiljöer förstörs och att följderna är katastrofala. Att naturmiljöer förstörs är också en av de underliggande orsakerna till att virus sprider sig från djurriket till människor. Nya epidemier, såsom coronaviruset, kan vi endast stoppa genom att vi ingriper i de underliggande orsakerna.

Världen har i flera år fokuserat på klimatförhandlingarna, medan införandet av konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD) har fallit i skugga. CBD-konventionen är lika viktig för naturens biologiska mångfald och förutsättningarna för liv på jorden som Parisavtalet är i kampen mot klimatförändringen, säger utrikesminister Haavisto.

Enligt forskarna påskyndar klimatförändringarna förlusten av biodiversiteten i och med att det sker för stora förändringar i livsmiljöerna i skogar, hav och i den arktiska regionen, för att arterna ska kunna anpassa sig. Klimatförändringen och den biologiska mångfalden måste ses som en helhet. En natur med biologisk diversitet och fungerande ekosystem tar upp och lagrar kol och är centrala för att bekämpa klimatförändringen. Friska och fungerande ekosystem underlättar också anpassningen till klimatförändringar.

Det är nu av största vikt att väldens länder enas om CBD-konventionens mål på tio års sikt. En natur med biologisk mångfald ger också vatten, mat och läkemedel. När naturmiljöer förstörs leder det till massutdöende av arter, vilket bland annat WWF:s rapport Living Planet 2020 visar. Till exempel fiskbestånden minskar och insekterna som pollinerar odlingsväxter är hotade.

Det krävs raska åtgärder för att stoppa arternas massdöd. Finland stödjer det mål som uppställts för de följande CBD-förhandlingarna om att öka de skyddade områdena på land och hav med 30 procent före 2030. Enligt Finland måste naturens biologiska mångfald beaktas genomgående i alla sektorer, bland annat i fiskerinäringen och skogsbruket, i handeln och i leveranskedjor.

Biologisk mångfald har också en koppling till fattigdom. När mångfalden minskar drabbas de hårdast som redan tidigare är i en sårbar ställning, i synnerhet kvinnor och barn. De har oftast minst resurser och sämst infrastrukturer för att skydda naturen. När grundläggande service, som till exempel vatten, avfallshantering och elektricitet saknas, får naturen lida och människor blir sjuka av den nedsmutsade miljön. Urfolk och lokalsamhällen har en särskild roll i att skydda den biologiska mångfalden.

Efter det pågående FN-toppmötet inleds slutspurten med sikte på följande partskonferens för biodiversitetskonventionen. Förhandlingarna kommer inte att vara enkla. Världens länder samlas i Kina hösten 2021 för att komma överens om nya mål för de kommande tio åren. Detta kommer att vara utmanande eftersom av världens till sin yta största länder var det endast Kanada som undertecknade statschefernas frivilliga åtagande i samband med det parallella evenemanget. För att stoppa förlusten av biodiversiteten behöver vi alla ländernas insats, säger utrikesminister Haavisto.

 

Minister Pekka Haavistos inlägg vid Biodiversity Summit -toppmötet (video, på engelska)

Minister Pekka Haavistos inlägg vid Biodiversity Summit -toppmötet (text, på engelska)


Ytterligare information: