En ny avgiftsförordning för utrikesministeriet träder i kraft i september

Utrikesministeriet har utfärdat en förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2020–2022. Den nya avgiftsförordningen ersätter den gamla förordningen om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014). Den träder i kraft den 1 september 2020 och gäller till och med den 31 december 2022.

I den nya förordningen fastställs avgifter inom utrikesförvaltningen med undantag för avgifter för uppehållstillstånd, medborgarskapsärenden och visumavgifter. Dessa fastställs i andra lagar eller genom EU-lagstiftning.

Den nya förordningen motsvarar till stora delar den föregående, men det har gjorts vissa ändringar i såväl innehållet som strukturen. 

Förmedlingen av anmälningar om befolkningsdata enligt 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet (128/2010) blir avgiftsbelagd (30 euro). Om förmedlingen sker i samband med en annan konsulär tjänst är det fortsättningsvis gratis.   

I den nya avgiftsförordningen ingår vissa justeringar av avgifter med beaktande av den allmänna kostnadsutvecklingen.  

I förordningen fastställs också avgifter för prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/678.