Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen deltar i OECD:s ministermöte och digitalisering i Paris

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD håller sitt ministermöte i Paris den 22–23 maj 2019. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen företräder Finland vid mötet.

Huvudtemat för ministermötet är digitalisering. Mötet ska bland annat granska digitaliseringen som möjliggörare av innovation och tillväxt, fungerande konkurrens, säkerhetsfrågor i anslutning till digitalisering, integritetsskydd, dataförvaltning, förändringarna i arbetslivet och vikten av utbildning.

”Digitaliseringen formar ekonomier och samhällen på ett fundamentalt sätt under de kommande årtiondena. Det är viktigt för Finland att vara en bland föregångarna när det gäller att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. OECD:s studier erbjuder ett värdefullt stöd för vårt inhemska beslutsfattande”, konstaterar minister Anne-Mari Virolainen.

Minister Virolainen deltar i diskussionerna om digital handel, delaktighet och öppenhet samt mer allmänt om det globala handelssystemets utmaningar. ”I dagens världsekonomiska läge är det viktigt att föra diskussion om den internationella handelns regler i ett icke-förhandlande forum som OECD, som grundar sig på delning av information.”

Under mötet undertecknas OECD:s riktlinjer för pålitlig artificiell intelligens. OECD offentliggör också sin årliga översikt av världsekonomins utsikter. OECD:s generalsekreterare ska presentera sitt förslag till strategiska riktlinjer för organisationen. Vid OECD-ländernas interna administrativa sammanträde diskuteras organisationens vision och framtidsriktning.

Innan ministerkonferensen, den 20-21 maj, ordnas OECD Forum 2019, som för samman representanter från affärslivet, civilsamhället, forskarvärlden och medier runt om i världen.

Du hittar mer information om ministermötet på http://www.oecd.org/ och på Twitter (#OECDweek). Diskussionerna under Forum 2019 är offentliga och du kan delta i dem på OECD Forum Network på adressen https://www.oecd-forum.org/ och på Twitter (#OECDForum).

Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, Antti Eskola, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050  369 7612 och Johanna Ala-Nikkola, handelsråd, utrikesministeriet, tfn 040 847 2178

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och arbets- och näringsministeriets fornamn.efternamn@tem.fi.