Utrikeshandels- och utvecklingsminister Virolainen till utvecklingsministrarnas möte i Bryssel

EU:s utvecklingsministrar sammanträder i Europeiska unionens råd för utrikes frågor den 16 maj i Bryssel. Expeditionsministärens utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen företräder Finland vid mötet.

Utvecklingsministrarna sammanträder i utrikesrådet för att diskutera Agenda 2030, ungas roll i utvecklingen, situationen i Sahel och EU:s fleråriga budgetram.

Det multilaterala samarbetet och hållbar utveckling är genomgripande teman för mötet. Ministrarna ska diskutera de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och EU:s arbete för att genomföra målen. EU ska för första gången rapportera om sitt genomförande av Agenda 2030 under högnivåforumet i New York i juli 2019.

Under mötet diskuteras också arbetet för att bekämpa klimatförändringen. Ministrarna ska även diskutera ungas roll i utvecklingsländer, i synnerhet med tanke på de globala målen.

Angående situationen i Sahel ska utvecklingsministrarna granska kopplingen mellan säkerhet, humanitärt bistånd och utvecklingen och diskutera hur EU kan utveckla samarbetet i regionen.

Under en lunch diskuterar ministrarna EU:s kommande fleråriga budgetram för perioden 2021–2027 och finansieringen av unionens yttre åtgärder. I synnerhet granskas Europeiska fonden för hållbar utveckling och hur man kan effektivera utomstående utvecklingspolitiska investeringar.

Ytterligare information: Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 552 8200 och Laura Quist, attaché, enheten för utvecklingspolitik, tfn +358 295 350 181.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.