Statsunderstöd inom utrikes- och säkerhetspolitik år 2023 kan sökas i november 2022

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationernas verksamhet år 2023 som har att göra med de utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjerna och de internationella förbindelserna. Ansökningstiden är 4.–25.11.2022. Anvisningarna för hur man ansöker om understöd och ansökningsblanketterna publiceras på utrikesministeriets webbplats.

Syftet med statsunderstödet är att stödja olika civilsamhällesorganisationers verksamhet som har att göra med Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Statsunderstödet hör till det anslag som föreslagits för moment 24.90.50 (Vissa statsbidrag) i budgeten för 2023. Understödet beviljas om riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2023.

Utgångspunkten för prioriteringarna i utlysningen 2023 är statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och mål med beaktande av utvecklingen i omvärlden.

Prioriteringar i ansökningsomgången för 2023:

  • regelbaserat internationellt samarbete
  • konfliktförebyggande, krishantering och fredsmedling
  • mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet
  • Europeiska unionen som en global aktör
  • omfattande transatlantiskt samarbete
  • säkerhetshot i anslutning till klimatförändringen

När understöden beviljas, betalas ut, används och övervakas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001)(Länk till en annan webbplats.). Stödet är behovsbaserat och beviljas för ett år. Stödet kan beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Stöd kan inte beviljas privatpersoner eller grupper.

Mer information