Twinning: Tullförvaltningar samarbetade i Georgien

Tullen i Finland har varit med om att utveckla Georgiens tullförvaltning i ett tvåårigt Twinningprojekt. ”För experter inom förvaltningen är Twinning en möjlighet att utveckla sitt eget kunnande och samtidigt få värdefull erfarenhet av internationellt samarbete”, säger Tullens chefsjurist Arto Lillman, som koordinerade projektet i Tbilisi.

Samarbetet var intensivt. Projektcheferna Pirjo Kotro och Samson Uridia undertecknar projektets första arbetsplan. Foto: Pirjo Kotro

Projektet inleddes i mars 2018 och målet var att stärka Georgiens förutsättningar att ansluta sig till konventionen om förenklande av formaliteterna i handeln med varor och till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande. I praktiken var målet alltså att göra transiteringen av varor smidigare, förtydliga regelverket till stöd för myndigheter och ekonomiska aktörer och att stärka den ekonomiska integrationen med hjälp av harmoniserade bestämmelser och tullförfaranden.

Ett gemensamt transiteringsförfarande förutsätter att transiteringen sker elektroniskt. Därför var det en viktig del av projektet att stödja utvecklingen av it-systemen.

Från EU deltog förutom Finland också Lettland och Polen. Även Tjeckien och Slovakien bidrog. Den huvudsakliga samarbetspartnern var den georgiska skatte- och tullmyndigheten (Georgian Revenue Service, GRS). De mer preciserade målsättningarna hade att göra med lagstiftningens utveckling, uppdatering av it-lösningar och stärkande av personalens kompetens.

”Ett av våra viktigaste resultat var ett utkast till lagstiftning om transiteringsförfarandet. Utkastet kan emellertid inte som sådant inkorporeras i Georgiens tullagstiftning. Det är nu upp till georgierna att fatta beslut om hur innehållet i utkastet ska beaktas i den oundvikliga reformen av landets transiteringsregler”, säger Arto Lillman.

Under projektets gång bekantade sig EU-ländernas experter med
de lokala förfarandena vid olika gränsövergångsställen. Ett av dem
var Red Bridge mellan Georgien och Azerbajdzjan.  Foto: Pirjo Kotro

Kommunikation i centrum

Som ofta i internationellt samarbete hade det största utmaningarna att göra med den interna kommunikationen. Samtidigt som Twinningprojektet pågick ett annat projekt för att se över tullagstiftningen i landet, delvis med EU-krafter. Twinningkonsortiet fick emellertid mycket sparsamt med information om hur det andra projektet framskred.

”Sambandet mellan projekten förblev oklart. Det försvårade vårt jobb eftersom det också handlade om utveckling av tullagstiftningen. I synnerhet kommunikationen mellan EU-finansierade projekt borde vara öppen för att förhindra överlappningar”, konstaterar Pirjo Kotro från Tullens förvaltning, som var chef för projektet. 

Projektet satsade medvetet på sin kommunikation utåt. Det ordnades inledande och avslutande seminarier och en presskonferens om hur projektet framskred i juli 2019. Projektet gjordes också synligt genom närvaro på nätet och tryckt informationsmaterial.

”Vi höll aktivt kontakt med medierna, och Atro och jag blev till exempel intervjuade några gånger på tv. Både i presskonferensen och slutseminariet deltog företrädare för det lokala näringslivet, som framförde intressanta kommentarer. Det vittnar om ett fungerande samarbete mellan olika sektorer i Georgien”, säger Pirjo Kotro.

Nytta i det dagliga arbetet

I Twinning handlar det uttryckligen om att arbeta tillsammans för gemensamma mål. Verksamheten för samman kolleger som jobbar inom samma ämnesområden i EU-länder och i partnerländerna, och främjar på så vis nätverk mellan experter. Också inom Tullen uppskattar man de nya kontakterna.

”Vi har fortfarande våra kontakter till Georgien. Vi knöt också bra kontakter med de andra som deltog i projektet, experter från olika EU-länder. Också de är nyttiga med tanke på framtiden”, säger Pirjo Kotro.

 

Eerikki Vainio, sakkunnig, utrikesministeriets Twinning-team

 

Finland och Georgien i Twinning

Förra hösten firade Georgien tio år med Twinning. Det har genomförts Twinningprojekt i landet sedan 2009 och under de senaste åren har Georgien varit mycket aktivt inom samarbetet. Åren 2018 och 2019 utlyste Georgien flest projekt för upphandling av alla partnerländerna i EU:s grannskapspolitik. Finland har genomfört fyra projekt i Georgien. I två av dem deltog utvecklingscentralen HAUS, i ett Tullen och i ett projekt, som fortfarande pågår, deltog Statistikcentralen.