Finland stöder internationella civilsamhällesorganisationer för att främja de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer

Utrikesministeriet har beviljat internationella icke-statliga organisationer sammanlagt 17,82 miljoner euro för 2022–2024. Elva internationella organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer får stöd. Deras arbete fokuserar på fyra teman: 1) motverkande av strafflöshet, 2) stöd till människorättsförsvarare, 3) icke-diskriminering och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt 4) företagande och mänskliga rättigheter.

Genom finansieringen till internationella organisationer främjas målen för och rättighetsperspektivet i Finlands utrikespolitik, säkerhetspolitik och utvecklingspolitik. 

”Det civila samhället har en central roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen. Genom att stödja organisationernas arbete kan vi nå olika utsatta grupper och göra deras röst hörd, till exempel i FN:s råd för mänskliga rättigheter, där Finland är medlem 2022–2024. För att nå resultat krävs det både gemensam påverkan och finansiering”, konstaterar utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Att främja rättigheterna för personer i utsatt ställning är viktigt för Finland. I sina partnerskap framhåller Finland särskilt rättigheter för kvinnor och flickor, människorättsförsvarare, personer med funktionsnedsättning, sexuella minoriteter och könsminoriteter samt ursprungsfolk. Företagens allt viktigare roll i tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna återspeglas i organisationernas arbete. 
 
”Finland främjar ansvarsfull affärsverksamhet både nationellt och internationellt. Det är viktigt att företag respekterar de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet och i sina affärsförbindelser. Organisationerna som får stöd av Finland har en betydande roll  som samarbetspartner till företag, men också i att de stöder människorättsförsvarare och lyfter fram företagens roll i att tillgodose de mänskliga rättigheterna”, säger Skinnari.

Följande organisationer får statsunderstöd:

International Center for Transitional Justice (ICTJ)(Länk till en annan webbplats.), 1 000 000 euro. ICTJ är en organisation som arbetar med övergångsrättvisa och ingriper i kränkningar av de mänskliga rättigheterna i stater som återhämtar sig från konflikter och perioder av förtryck. ICTJ:s arbete skapar en grund för fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen.
 
International Commission of Jurists (ICJ)(Länk till en annan webbplats.), 1 941 600 euro. ICJ påverkar utvecklingen av normerna för de mänskliga rättigheterna på internationell nivå och verkställandet av människorättsförpliktelser i målländerna. Det projekt som Finland stöder främjar rättsstatsutvecklingen i Colombia, Myanmar, Nepal, Tadzjikistan, Tunisien och Zimbabwe.

International Service for Human Rights (ISHR)(Länk till en annan webbplats.), 1 720 371 euro. ISHR är en internationell organisation som verkar på internationella forum för att förbättra ställningen för dem som försvarar de mänskliga rättigheterna. ISHR stärker också människorättsförsvararnas kunskaper om de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländerna.

Front Line Defenders(Länk till en annan webbplats.), 1 500 000 euro. Front Line Defenders stärker människorättsförsvararnas ställning och skydd. Finland stöder ett projekt som arbetar med det ökade antalet mord på människorättsförsvarare, trakasserier mot kvinnliga människorättsförsvarare, digitala attacker och hot mot människorättsförsvarare som arbetar med företagsfrågor.

Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)(Länk till en annan webbplats.), 1 300 000 euro. OMCT arbetar tillsammans med över 200 medlemsorganisationer för att motarbeta tortyr och omänsklig behandling och stödja människorättsförsvarare.

Access Now(Länk till en annan webbplats.), 1 755 415 euro. Access Now försvarar digitala rättigheter. Projektet som stöds av Finland främjar människorättsförsvararnas inflytande genom att utveckla den digitala säkerheten, ge materiellt stöd, bedriva påverkan och erbjuda juridiskt stöd.

International Disability Alliance (IDA)(Länk till en annan webbplats.), 2 145 000 euro. IDA företräder över tusen organisationer som arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målet med projektet som stöds av Finland är att främja de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i Moçambique, Angola och Zambia.

Minority Rights Group (MRG)(Länk till en annan webbplats.), 2 124 770 euro. MRG arbetar för att trygga rättigheterna för utsatta grupper runtom i världen. I det projekt som stöds av Finland motverkas diskriminering som hindrar etniska, religiösa och språkliga minoriteter från att åtnjuta ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter på lika villkor.

ILGA World: The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)(Länk till en annan webbplats.), 1 800 000 euro. ILGA är en paraplyorganisation som driver sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter. IGLA:s nätverk sträcker sig över 100 länder. Projektet som stöds av Finland fokuserar på att förebygga utestängning från undervisning, sysselsättning, boende och hälsovårdstjänster.

Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC)(Länk till en annan webbplats.), 949 914 euro. BHRRC är en organisation som specialiserat sig på företag och mänskliga rättigheter. Projektet som Finland stöder främjar verksamhet för de mänskliga rättigheterna i företag som arbetar med förnybar energi och i gruvbolag som levererar material till förnybar energi. Målländerna för projektet är Kenya, Sydafrika och Moçambique. 

International Alert(Länk till en annan webbplats.), 1 582 326 euro. International Alert arbetar med fredsbyggande. Projektet som stöds av Finland fokuserar på att förbättra affärsmiljön och förutsättningarna för att tillgodose mänskliga rättigheter, för att lösa konflikter i Kenya, Etiopien och Uganda. 

UM.fi: Stöd till internationella icke-statliga organisationer

Mer information:
Utrikesministeriets enhet för politiska frågor om mänskliga rättigheter, e-postadress POL-40@formin.fi

Tarja Kangaskorte, enhetschef, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, utrikesministeriets politiska avdelning, tfn +358 295 350 292

Annamari Tornikoski, utvecklingspolitisk rådgivare (mänskliga rättigheter), enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, utrikesministeriets politiska avdelning, tfn +358 295 350 105

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.