Den tusende finländska biträdande experten vid FN åker ut i världen

Finland har genom FN:s program för biträdande experter (JPO, Junior Professional Officer) finansierat unga finländares befattningar vid FN-organisationer och internationella finansierings- och forskningsinstitut sedan 1965. Den nyss utsedda tusende finländska biträdande experten kommer att arbeta i FN:s innovationsprogram Global Pulse.

Emma Honkala
Emma Honkala, 30, har magisterexamen i global hälsa och kommer till en början att arbeta vid högkvarteret för programmet UN Global Pulse i New York och under sitt andra år vid utvecklingskontoret i Uganda. Det är fråga om ett innovationsprogram underställt FN:s generalsekreterare. Innovationsprogrammet främjar användningen av data och artificiell intelligens till stöd för utveckling, humanitär verksamhet samt fredsarbete. 2020 öppnades för programmet ett centrum specialiserat på prognoser och innovationer även i Finland. Bild: Janne Hirvasvuopio

Över 60 procent av de 460 finländare som just nu arbetar vid FN enligt utrikesministeriets uppgifter har inlett sin karriär genom finansiering från Finland, till exempel genom JPO-programmet.

”Programmet för biträdande experter är en påverkanskanal och en viktig väg till en karriär i FN för finländare” säger Pasi Pöysäri, chef för enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik.

Unga sänds ut till uppgifter som stöder målen för Finlands utvecklingspolitik i ett bredare perspektiv: till exempel jämställdhet, utbildning av hög kvalitet, arbetet mot klimatförändringen, digital utveckling eller inkludering av funktionshindrade.

Den enhet som Pöysäri är chef för ansvarar för placeringsplatserna och uppgiftsbilderna för befattningarna som biträdande expert. Utrikesministeriet påverkar emellertid inte de slutgiltiga rekryteringsbesluten, utan FN-organisationerna fattar själva beslut om vem som är lämpligast för uppgiften.

Finländare som har en hög utbildning, inte räds arbete samt ofta har sett världen samt är språkkunniga är efterfrågade arbetstagare.

Organisationer som har rekryterat flest finländska biträdande experter vid FN:  NEP 32, FPA 34, WHO 43, WFP 48, UNICEF 60, UNHCR 60, UNESCO 64, ILO 76, FAO 115, UNDP 129.
FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO samt Internationella arbetsorganisationen ILO har rekryterat flest finländare genom JPO-programmet. I tabellen finns de 10 FN-organisationer som har rekryterat flest unga finländare via JPO-programmet. Källa: Utrikesministeriet

Tack vare JPO-programmet är det möjligt att nå höga poster på internationell nivå

Kirsi Madi som specialiserade sig som biträdande expert på UNICEF:s humanitära arbete i Liberia på 1990-talet har arbetat oavbrutet för FN i cirka 30 år.

Hon berättar att tiden i JPO väckte en passion att arbeta med utvecklingsfrågor och att den passionen fortfarande lever. På fältet ser man konkret vilken stor påverkan arbetet har.

Madi arbetade i olika uppgifter vid FN efter perioden som biträdande expert. 2019 erbjöds hon en möjlighet att återvända till UNICEF till sin nuvarande roll som chef för generaldirektörens byrå.

Hon anser att de viktigaste egenskaperna vid internationellt arbete är analytisk förmåga samt förmåga att uttrycka sig tydligt och förmåga att driva saker framåt.

”Det är viktigt att förstå vad det innebär när man arbetar i en internationell organisation med olika människor som tänker på olika sätt. Det är givande men det kräver också flexibilitet samt att man är beredd att lyssna och ändra uppfattning vid behov”, säger Madi.

Målkontinenter för finländska biträdande experter vid FN: Afrika 31%, Asien 25%, Europa 23%, Nordamerika 14%, Sydamerika 5%, Oceanien 1%
De flesta av de finländska biträdande experterna har arbetat i Afrika, Asien eller Europa. Andelarna i diagrammet har räknats ut i förhållande till alla utsedda finländska biträdande experter vid FN. Källa: Utrikesministeriet

 

Ungdomar med många olika slags profiler söks till befattningen som biträdande expert

Den som söker till JPO-programmet ska vara högst 32 år, ha en högre högskoleexamen, ha åtminstone två års arbetserfarenhet som motsvarar personens utbildning samt goda språkkunskaper.

Personer med profiler av olika slag kan ansöka om att bli biträdande expert: till exempel samhällsvetare och naturvetare och experter inom personaladministration har skickats ut i världen. Uppgifterna är inte begränsade till länder där man klarar sig med engelska, utan det arbetar finländare även i länder där man pratar spanska, franska, ryska, arabiska och kinesiska.

Pöysäri berättar att personernas möjligheter till fortsatt arbete ingår i Finlands intressen när JPO-platserna delas ut. Avsikten är emellertid inte att främja enskilda personers karriär utan Finlands intressen.

Även om ungdomarna inte fortsätter arbeta i internationella organisationer efter att de slutat som biträdande experter för de med sig unika erfarenheter när de återvänder till Finland.

Återvändarna kan också senare vilja arbeta på det internationella fältet igen, och då är tidigare arbetserfarenhet vid FN en stor fördel.

 

Sanna Lindgren, konsult

Enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel