Utlysning av instrumentet för tekniskt stöd för projekt som stöder strukturreformer inom den offentliga förvaltningen 2023

Europeiska kommissionen erbjuder medlemsländerna tekniskt stöd för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning och för att stödja arbetet med att genomföra de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna. Ansökningsomgången för stöd som fördelas genom instrumentet för tekniskt stöd (Technical Support Instrument, TSI) 2023 har öppnats. Den nationella ansökningstiden går ut den 24 oktober 2022.

Instrumentets syfte är att stödja åtgärder i medlemsländerna för att främja strukturella reformer, ekonomisk återhämtning, tillväxt och konkurrenskraft eller reformer enligt regeringsprogrammet. År 2023 stöds det också åtgärder som genomför nationella återhämtningsplaner inom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Recilience Facility).     

Ministerierna och organisationerna kan, om de så önskar, ansöka om att genom sina projekt få delta i kommissionens flaggskeppsinitiativ som i år handlar om bland annat grön omställning, digitalisering, hållbar tillväxt, migration, hälsa, social och ekonomisk hållbarhet samt stöd till ungdomar. Projekt kan också genomföras tillsammans med andra EU-länder i form av ett så kallat multi-country-projektsamarbete.   

Med hjälp av stödprogrammet för strukturreformer har det redan genomförts cirka 1 500 projekt i 27 medlemsländer. Exempel på genomförda projekt finns bland annat på Europeiska kommissionens webplats(Länk till en annan webbplats.).

Expertstöd beviljas utifrån kriterierna i förordningen om tekniskt stöd. Till kriterierna hör bland annat att reformerna ska vara aktuella, ansökningarna ska vara av hög kvalitet och ligga i linje med målen i regeringsprogrammet och den europeiska planeringsterminen.

Stödet kan riktas till nästan alla förvaltningsområden i enlighet med kriterierna. I ansökan kan anges en aktör som förmedlar expertis, till exempel ett annat medlemsland, en kommission, en internationell organisation, en konsultbyrå som konkurrensutsatts av kommissionen eller någon annan med kommissionen avtalad instans. Projektfinansieringen enligt den godkända ansökan går till projektgenomföraren. Finansieringen ur instrumentet kräver ingen självfinansieringsandel.

Ansökningarna ska lämnas in på DG Reforms elektroniska plattform senast måndagen den 24 oktober 2022.  För att logga in på plattformen behöver organisationen en EU Login-kod  (tidigare ECAS-kod). Anmäl den e-postadress som EU Login-koden är kopplad till senast den 14 oktober 2022 till adressen twinning@formin.fi. Efter det beviljar kommissionen tillträde till portalen med denna e-postadress.  

Ansökningarna behandlas i kommissionen under 2020 och de projekt som beviljas finansiering kan inledas våren 2023. 

Instrumentet koordineras av generaldirektoratet för strukturreformer DG REFORM som gärna ger stöd och råd redan innan ansökningarna lämnas in. Utrikesministeriet är nationell koordinator och kontaktpunkt som ger ytterligare information om instrumentet och ansökningsprocessen.

Mer information: