Finland säkerställer att utvecklingssamarbetet bär sitt skatteansvar

Aggressiv skatteplanering, utnyttjande av skatteparadis och skattelättnader som snedvrider konkurrensen är inte tillåtna i utvecklingssamarbetet.

Skolbarn skriver på en svart tavla.
Med skatteinkomsterna kan utvecklingsländerna erbjuda sina medborgare basservice, till exempel utbildning. Skolelever i Bahir Dar i Etiopien.

Utrikesministeriet publicerade i dag en handlingsplan för att se till att företag som stöds med medel för utvecklingssamarbete handlar på ett ansvarsfullt sätt vad gäller beskattning. Handlingsplanen är ett led i genomförandet av Finlands handlingsprogram för beskattning och utveckling (2020–2023).

I handlingsplanen fastställs grundläggande principer som de företag som får finansiering ska förbinda sig till.

  1. Aggressiv skatteplanering är inte tillåtet. Med detta avses arrangemang för att betydligt sänka de skatter som företaget borde betala eller att helt undvika skatter. Ett företag som bedriver aggressiv skatteplanering kan till exempel överföra inkomster från ett utvecklingsland till en annan stat där skattegraden är lägre. Då förlorar det land där skatterna borde ha betalats inkomster som skulle användas för viktiga bastjänster.
  2. I handlingsplanen förbjuds investeringar av utvecklingssamarbetsmedel i skatteparadis när investeringen inte görs direkt i mållandet utan via en fond eller ett bolag i ett annat land. Med skatteparadis avses i handlingsplanen länder eller regioner som har låg eller ingen skattegrad, svag reglering och bristande transparens enligt OECD eller Europeiska unionens råd. Vid investeringar via skatteparadis finns en risk för skatteflykt.
  3. Företag som får utvecklingsfinansiering ska inte begära skattelättnader som snedvrider konkurrensen. Det är tillåtet att utnyttja andra former av skattelättnader och sådana förmåner som stater erbjuder alla investerare på ett jämlikt sätt.
  4. För att det ska gå att övervaka och kontrollera företagens skatteansvar krävs det också att företagen agerar öppet och rapporterar om sin affärsverksamhet på det sätt som skattemyndigheterna förutsätter i de länder där företaget bedriver verksamhet.

Handlingsplanen gäller all finansiering till den privata sektorn ur medlen för utvecklingssamarbete. I handlingsplanen ges särskilda anvisningar för utrikesministeriets instrument för den privata sektorn, till exempel partnerskapsprogrammet Finnpartnership, som främjar affärsverksamhet mellan Finland och utvecklingsländer, och finansieringsbolaget Finnfund, som investerar i företag i utvecklingsländer.

 

Finnfund har stärkt sin kompetens om internationell beskattning

Finnfund förnyade sin egen skattepolitik redan 2018 och utvärderar nu hur den genomförts samtidigt som handlingsplanen tas i bruk. Finnfunds halvtidsöversyn kan läsas på bolagets webbplatsLänk till en annan webbplats..

”Vi vill vara en föregångare som främjar en ansvarsfull skattepolitik och uppmuntrar diskussionen om skattefrågor. Det är en väsentlig del av vårt ansvarstagande och vårt arbete som utvecklingsfinansiär. Det är fint att notera att skattepolitiken har stärkt skatteansvarets roll i Finnfunds arbete för företagsansvar och ansvarsfulla investeringar. Den har också stärkt kompetensen i skattefrågor hos vår personal”, säger vice verkställande direktör Helena Arlander från Finnfund.

 

Företagen är viktiga partner i utvecklingssamarbetet

Den privata sektorn är en viktig partner i att uppnå målen för hållbar utveckling, såväl när det gäller att finna nya lösningar som att skapa arbete, producera tjänster och finansiera dem. Företag är viktiga partner i Finlands utvecklingspolitik. Målen för hållbar utveckling kan inte uppnås enbart med hjälp av offentliga medel för utvecklingssamarbete, utan också privata investeringar behövs. Företagen spelar en särskilt viktig roll när det gäller att skapa arbetstillfällen.

De skatter och avgifter av skattenatur som företagen betalar utgör en väsentlig del av utvecklingsländernas skattebas. Med hjälp av skatteinkomsterna kan utvecklingsländerna erbjuda sina medborgare basservice, såsom utbildning och hälsovård. Med tanke på samhällets utveckling är det av avgörande betydelse att man lyckas samla in skatterna i det land där den beskattningsbara inkomsten har uppkommit.

För en internationellt rättvis beskattning är det viktigt att skattesystemen och skatteförvaltningarna fungerar väl och att korruption och illegala finansiella flöden inte hindrar insamlingen av skatter och andra avgifter.

”Det är viktigt att Finland förutsätter ansvarsfull verksamhet av de företag som stöds med medel för utvecklingssamarbete. Det är också fråga om finländska värderingar: god förvaltning och gemensamt ansvar”, konstaterar enhetschef Pekka Hirvonen vid utrikesministeriet.