Finland har valts till Internationella atomenergiorganets IAEA:s styrelse

Den 23 september utsåg Internationella atomenergiorganet IAEA:s generalförsamling Finland till medlem av organisationens styrelse för en tvåårsperiod från och med september 2021 till september 2023. I ett senare skede är en förlängning av mandatperioden med ett år att vänta. Finlands mandatperiod i styrelsen kommer att vara tre år.

IAEA grundades 1957 och är en självständig organisation som hör till FN. IAEA har till uppgift att främja fredlig och trygg användning av kärnkraft och att i enlighet med icke-spridningsavtalet för kärnvapen se till att de kärnämnen som organisationen övervakar inte används för militära eller andra ändamål. IAEA har en central roll i att övervaka Irans kärnenergiprogram och i synnerhet genomförandet av avtalet om fredlig användning av kärnenergi och att öka det internationella förtroendet. 

Finlands allmänna mål gällande IAEA:s arbete är att stärka det internationella icke-spridningssystemet och främja en säker och fredlig användning av kärnenergi och kärnteknik. Under sin mandatperiod i IAEA:s styrelse kommer Finland att satsa på IAEA:s oberoende sakkunnigroll inom kärnämneskontrollen, främjandet av kärnsäkerheten och det nukleära säkerhetsskyddet, beaktandet och utnyttjandet av ny teknik i utvecklingen av IAEA:s tillsynssystem och regelverk samt stärkandet och framhävandet av Finlands sakkunskap på kärnenergiområdet.

Finlands sakkunskap, myndighetssamarbete och nyskapande lösningar på kärnenergiområdet, till exempel i fråga om slutförvaringen av använt kärnbränsle, har väckt stort intresse bland IAEA:s experter och andra medlemsstater. 

Ytterligare information: 
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 035
Johanna Salovaara-Dean, ambassadråd, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 593