Finland stärker sitt stöd till undervisningssektorn i Moçambique och främjandet av fredsprocessen

Finlands utvecklingssamarbetsmedel stöder tillgången till utbildning samt nedrustningen av Renamo-soldater och deras återgång till det civila livet i enlighet med fredsavtalet.

Skolbarn i ett klassrum.
I och med Finlands medfinansieringsprogram FASE har storleken av klasserna i Moçambiques skolor minskat. Men det finns fortfarande i genomsnitt 65 barn i klassen. Skolbarn i grundskolan Maputon Escola Primaria Unidad 30 i februari 2020. Foto: Ruut Tolonen

Finland och Moçambique har undertecknat ett avtal om stöd på 10 miljoner euro till undervisningssektorn i Moçambique år 2020. Finland har redan länge prioriterat undervisningssektorn i sitt utvecklingssamarbete med Moçambique.

Finlands stöd har sedan 2003 riktats till utvecklingen av den grundläggande utbildningen via det samfinansieringsprogram (Fundo de Apoo ao Sector da Educacão) som biståndsgivarna har inrättat tillsammans med undervisningsministeriet i Moçambique.

Programmet omfattar undervisning från förskoleundervisningen till gymnasiet samt vuxenutbildningen. Genom programmet finansieras bland annat läromedel, lärarutbildning samt utvecklingsarbete inom utbildningen. Det stöd som nu beviljats riktas till genomförandet av undervisningssektorns undervisningsstrategi (2020-2029) som godkändes i våras och till stödjandet av särskilda åtgärder som föranleds av coronaviruset.

Skolorna i Moçambique har varit stängda sedan mars. Undervisningsministeriet genomför riktlinjer som fastställts av Moçambiques regering och styr och producerar stödmaterial och nödvändig infrastruktur för skolor och läroanstalter för de undantagsarrangemang som ränteläget orsakar.

Finland är för närvarande ordförande för FASE-biståndsgruppen och bär huvudansvaret för planeringen, samordningen och uppföljningen av programmet tillsammans med Moçambiques myndigheter och aktörer i det civila samhället.

Finland satsar på att utveckla undervisningens kvalitet

Största delen av Moçambiques cirka åtta miljoner barn i skolåldern går i skola. Inlärningsresultaten är emellertid svaga, liksom i många andra utvecklingsländer, till exempel på grund av överstora klasser, lärarnas dåliga utbildningsnivå och det faktum att det inte nödvändigtvis finns el eller rinnande vatten i skolorna.

Samarbetet som utförts inom ramen för FASE har förbättrat i synnerhet flickors tillträde till skolan i betydande mån, minskat på den regionala ojämlikheten, minskat på klasstorlekarna och ökat antalet utbildade lärare. Finlands viktigaste mål under ordförandeskapet är att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet och minska ojämlikheten bland annat genom att utvidga undervisningen på modersmålet och undanröja hinder för flickors skolgång.

Två kvinnor bakom ett bord, de har masker för ansiktet.
Aiofe Murphy, medlem i sekretariatet för fredsprocessen i Moçambique, och Finlands ambassadör i Moçambique Laura Torvinen vid en underteckningsceremoni i juli 2020, där Finlands stöd på 300 000 euro för att främja fredsprocessen bekräftades. Fotograf: Henna Mäki-Mantila/UM

Varaktig fred kräver snabba åtgärder                  

Utöver stödet till undervisningssektorn har Finland beviljat 300 000 euro för att främja fredsprocessen i Moçambique som Finland understött politiskt sedan den inleddes 2016.

Fredsförhandlingarna mellan Moçambiques regering och oppositionspartiet Renamos beväpnade falang avslutades i augusti 2019. Fredsavtalet, som antogs som lag av parlamentet, bekräftar parternas engagemang för att få slut på fientligheterna och fastställer en färdplan för genomförande av nedrustning, demobilisering och hemförlovning av Renamo-soldater (DDR-processen) inom den överenskomna tidtabellen.

De 300 000 euro som nu beviljats används för genomförandet av DDR-processen. Finansieringen utdelas via en gemensam fredsfond som förvaltas av UNOPS tillsammans med sekretariatet för fredsprocessen i Maputo.

Den finländska finansieringen är ett viktigt tilläggsstöd för ett snabbt genomförande av DDR-processen, vilket är nödvändigt för att skapa varaktig fred i Moçambique.

Cirka 5 200 soldater från Renamo omfattas av DDR-processen. För att underlätta återgången till det civila livet beviljas de ekonomisk ersättning samt en verktygslåda med kläder, hushållsartiklar och verktyg som gör det möjligt för dem att återvända till sina hemtrakter.

Finansieringen är också ett tecken på Finlands engagemang i fredsarbetet i Moçambique och stärker Finlands roll i dialogen med Moçambiques regering och samarbetspartner.

År 2019 beviljade Finland sammanlagt 100 000 euro för att stödja fredsprocessen.

Ruut Tolonen

Skribenten arbetar som informatör vid  utrikesministeriets kommunikationsavdelning.