Finland stöder kvinnors och flickors samhälleliga deltagande i Myanmar – det är viktigt att strukturell ojämlikhet identifieras

I Myanmar inleds ett projekt som stöds av Finland och som syftar till att avveckla ojämlika strukturer mellan könen. Projektet, som genomförs av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, är viktigt för att kvinnor ska kunna påverka demokratiutvecklingen och stabiliseringen i sitt land. Stärkandet av kvinnors och flickors rättigheter har högsta prioritet i Finlands utvecklingspolitik.

En man och kvinna säljer frukt.
Den strukturella ojämlikheten mellan könen identifieras sällan i Myanmar. Foto: Joonas Lehtipuu/UM

Förändringen sker långsamt, men Myanmar har tagit steg framåt i främjandet av jämställdheten. Myanmars plan för hållbar utveckling, som baserar sig på FN:s mål, betonar jämställdhet när det gäller att uppnå välfärd. Regeringen har godkänt en separat plan för att förbättra kvinnors ställning i samhällets strukturer och praxis.

Ett bra exempel på positiv utveckling är grundskolan, som flickor och pojkar har lika tillgång till.

Det finns ändå mycket kvar att göra, eftersom till exempel endast drygt 10 procent av riksdagsledamöterna är kvinnor – på lokal nivå är kvinnornas deltagande i politiken ännu mindre.

De traditionella attityderna är också ett problem. I Myanmar betraktas kvinnor ofta endast som fruar eller mödrar – inte som fullvärdiga medborgare som är verksamma inom det ekonomiska livet eller politiken. Kvinnor utsätts också ofta för könsrelaterat våld.

”När man i Myanmar lyfter fram frågor som gäller jämställdhet mellan könen, är det vanligt att man får svaret att det inte finns några jämställdhetsproblem i Myanmar”, berättar specialsakkunnig Katja Hirvonen från Finlands ambassad i Yangon.

”Detta är det yttersta problemet – diskriminering och strukturell ojämlikhet mot kvinnor och flickor identifieras inte.”

Kunskap, färdigheter och aktörer

Finland är med och stöder Myanmars mål om jämställdhet mellan könen. I juli undertecknade Finland och FN:s jämställdhetsorganisation UN Women ett avtal om projektet Strengthening Democracy in Myanmar through Gender Responsive Governance. Projektet syfte är att beakta jämställdheten mellan könen på alla förvaltningsnivåer.

Detta innebär att man identifierar strukturer som producerar eller stöder ojämlikhet och skapar förfaranden som främjar kvinnors deltagande i samhället. Det är också viktigt att rikta de offentliga anslagen: man fäster uppmärksamhet vid planeringen av budgetarna så att användningen av pengarna inte stöder ojämlika strukturer.

Projektet närmar sig jämställdhet och kvinnors demokratiska deltagande från två håll. Å ena sidan stöder projektet statsförvaltningen i att identifiera jämställdhetsrelaterade frågor och brister inom sitt eget ansvarsområde samt att söka lösningar för att främja jämställdhet. Å andra sidan stöder den kvinnliga organisationers förmåga att kräva mer jämställd lagstiftning och åtgärder för att öka jämställdheten.

Lava-autossa hymyilevä joukko nuoria naisia.
Finland stärker sitt stöd till kvinnoorganisationer i Myanmar för att de ska kunna kräva åtgärder för att öka jämställdheten mellan könen. Foto: Riikka Laatu/UM

”De ojämlika strukturerna i samhället förändras inte bara genom att man ökar kunskaperna och färdigheterna, utan det behövs också aktiva aktörer som ger en röst till kraven för att öka jämställdheten”, påpekar Hirvonen.

”Finland stöder kvinnoorganisationers gemensamma tillställningar, evenemang och kampanjer där kvinnliga röster från många olika minoritetsgrupper hörs. Även beslutsfattarna deltar i diskussionerna och hör olika synpunkter i frågor som gäller kvinnors ställning och jämställdhet.”

UN Women-projektet ska pågå i fyra år. Finland stöder projektet med fyra miljoner euro med medel för utvecklingssamarbete 2020–2023.

FN:s jämställdhetsorganisation UN Women är en av Finlands viktigaste samarbetspartner i FN. Finland är i år ordförande för UN Womens styrelse och är organisationens största allmänna finansiär år 2020.

Finlands historia som främjare av jämställdhet övertygar

Finlands långa historia när det gäller att stärka jämställdheten mellan könen ger trovärdighet för Finlands verksamhet i jämställdhetsarbetet i andra länder, också i Myanmar.

”Kvinnors starka deltagande i politiken och samhälleliga påverkan i Finland inspirerar också kvinnor i Myanmar att söka metoder för att bryta gamla seder och föreställningar och stärka kvinnors möjligheter att påverka”, säger Hirvonen.

Finland har också understött FN:s befolkningsfond UNFPA:s projekt i Myanmar, som främjar jämställdhet genom att förebygga och minska både sexuellt och könsrelaterat våld i synnerhet i landets konfliktområden. Hundratusentals kvinnor och flickor har redan dragit nytta av programmet.

Dessutom arbetar flera av de frivilligorganisationsprojekt som Finland stöder för att stärka jämställdheten i Myanmar. Till exempel Partiernas internationella demokratisamarbete DEMO rf:s politikskolprojekt stöder kompetensen hos aktiva kvinnliga politiker på lokal nivå och därigenom möjligheter att få ansvarsfulla uppgifter.

Kvinnors deltagande viktigt med tanke på fredsprocessen

Jämställdhetsarbetet är centralt för en fredlig utveckling i Myanmar. Det har pågått konflikter mellan flera olika grupper sedan landet blev självständigt år 1948. Kvinnors deltagande på alla nivåer i samhället främjar övergången till demokrati och bidrar också till fredsprocessen och hållbarheten.

”Enligt undersökningar är fredsavtalen mer hållbara när kvinnor har deltagit som aktiva aktörer i de politiska förhandlingarna”, motiverar Hirvonen.

En hållbar fred kräver samordning av många olika synpunkter. Det är också viktigt att avveckla strukturer och praxis som upprätthåller konflikter och som upprätthåller ojämlikhet mellan könen. De försvinner inte automatiskt när våldet har upphört.

Kvinnors aktiva deltagande i fredsprocessen och i samhällelig påverkan gör det möjligt att integrera nya perspektiv och teman i en politik som bygger ett mer stabilt och hållbart samhälle.

Susanna Kujanpää och Olli Moilanen

Susanna Kujanpää arbetar som projektassistent vid avdelningen för Amerika och Asien och Olli Moilanen som innehålls- och kommunikationsexpert vid kommunikationsavdelningen.