Finland stöder innovativ kartläggning av skogsresurser i Myanmar

I Myanmar inleds ett projekt för att kartlägga skogsresurser, även i konfliktområden. Finland stöder projektet med 3,45 miljoner euro ur medlen för utvecklingssamarbete under de två första åren.

Projektet genomförs av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i samarbete med Myanmars nationella skogsmyndighet (Myanmar National Forest Inventory).

Hela landets skogsresurser ska kartläggas, också de som inte ligger inom centralförvaltningens kontroll. Projektet är på så vi innovativt att det beaktar särskilda aspekter i konfliktområden och lokalbefolkningens mänskliga rättigheter.

Erfarenheterna som projektet samlar in när det gäller att beakta konflikteraspekter och de mänskliga rättigheterna i förvaltningen av skogsresurser kan utnyttjas även på andra håll i världen. Illegal avverkning i konfliktområden förstör ofta utkomstmöjligheter för lokalinvånarna och utgör därtill en central del av krigsekonomin. Genom hållbar förvaltning av skogarna kan man förbättra lokalsamhällenas rättigheter och minska konflikter som gäller skogsresurserna.

Det behövs information om skogarnas areal och arter bland annat för att fatta skyddsbeslut och för hållbar användning resurserna. Skogarna är ytterst viktiga för Myanmars anpassning till klimatförändringen eftersom landet är mycket sårbart för extrema väderfenomen, som blir allt vanligare.

”Det är av största vikt att kartläggningen av skogsresurser gynnar alla människor, också de etniska minoriteterna. Projektets metod att beakta konfliktaspekterna och de mänskliga rättigheterna är mycket värdefull. Det är också viktigt att projektet använder öppna data och bygger upp förtroende mellan lokalsamhällen och myndigheterna”, säger Finlands ambassadör i Myanmar Riikka Laatu.

Ytterligare information: Sanna Takala, utvecklingspolitisk specialsakkunnig, tfn  +95 9 797 005 430

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.