Finland beviljar stöd för utbildning i krisområden och svåra miljöer

FN-fonden för utbildning vid humanitära kriser och utdragna krissituationer, Education Cannot Wait, håller ett möte i Genève den 16-17 februari 2023. Finland representeras av utrikesministeriets understatssekreterare Pasi Hellman. Finland beviljar Education Cannot Wait-fonden två miljoner euro 2023. Finland har finansierat fonden med sammanlagt sex miljoner euro åren 2020–2022.

”Finland vill bidra till en inkluderande utbildning av hög kvalitet, det vill säga utbildning som är öppen och likvärdig för alla. Fokus ligger på flickor i utsatt ställning, personer med funktionsnedsättning och barn och unga som lever i krisdrabbade områden. Vi arbetar för detta mål genom våra multilaterala partnerskap, såsom fonden Education Cannot Wait, och landprogrammen i våra partnerländer. Våra civilsamhällesorganisationer gör också ett värdefullt arbete för att uppnå detta mål”, säger understatssekreterare Pasi Hellman.

Fonden som inrättades på initiativ av Storbritanniens före detta premiärminister Gordon Brown beviljar stöd för utbildning vid akuta kriser och utdragna krissituationer i över 30 länder, såsom Ukraina, Afghanistan, Sahelregionen, Etiopien, Sydsudan och Syrien. 

Klimatförändringar, naturkatastrofer, krig och utdragna konflikter och flyktingskap som dessa orsakar påverkar på många sätt barns och ungas välfärd. I krissituationer kan det hända att barnen inte alls kan gå i skola eller att skolgången riskerar att avbrytas. En ny global rapport (Länk till en annan webbplats.)ger vid handen att 222 miljoner barn lever mitt i kriser och är i behov av stöd för att kunna fortsätta skolgången och studierna.

Genom de program som fonden finansierar får barnen en möjlighet till en trygg lärandemiljö, psykosocialt stöd, skolmat och läromedel. Stödet är särskilt avsett för att trygga skolgången för flickor och barn med funktionsnedsättning. Genom programmen förbättras det också skolornas krisberedskap och flyktingbarns integration i mottagarländernas skolsystem. Education Cannot Wait-fondens program förutsätter samarbete och samordning mellan olika aktörer för att finansieringen från olika kanaler ska kunna användas effektfullt för utveckling av skolsystemen. Stöd behövs också direkt på landnivå.

”I december i fjol besökte jag Etiopien och fick en introduktion till bland annat det skolmatsprogram som Finland finansierar i delstaten Amhara. Möjligheten att få skolmat uppmuntrar barnen att återvända till skolan och förbättrar också livsmedelstryggheten i områden som drabbats av torka och konflikter”, säger Hellman. 

Åren 2022-2024 bidrar Finland tillsammans med FN:s barnorganisation UNICEF, Världslivsmedelsprogrammet WFP och Education Cannot Wait-fonden till det fleråriga utbildningsprogrammet i Amhara i Etiopien med sammanlagt 5,3 miljoner euro. Av denna summa är 1,3 miljoner euro ytterligare finansiering för år 2023. Med finansieringen reparerar man krigsskadade skolor, köper läromaterial och organiserar skolmåltider. Ytterligare bidrar Finland till trygg undervisning i delstaten Tigray med två miljoner euro

Ytterligare information

  • Paula Malan, utvecklingspolitisk rådgivare (undervisningssektorn), tfn +358 295 350 424
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi