Finland stöder digitaliseringen inom högskoleutbildningen i utvecklingsländerna

Utrikesministeriet har beviljat projektstöd för 2020-2024 inom ramen för programmet HEI–ICI. Under perioden på fyra år stöder man med 11,3 miljoner euro projekt som främjar samarbetet mellan högskolor i Finland och utvecklingsländerna.

Utrikesministeriet har beviljat 11,2 miljoner euro för fyraåriga högskolepartnerskap som syftar till att utveckla kapaciteten för distansundervisningen i högskolorna i det globala syd och göra högskoleutbildningen mer tillgänglig för de studerande.   

En av prioriteringarna i programmet HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) är att utveckla distansundervisningen. Ämnet är särskilt aktuellt i dessa coronatider och stöder dessutom högskolorna i utvecklingsländerna i den nya verksamhetsmiljön.  

De projekt som finansieras går ut på att bygga digitala inlärningsmiljöer och att stärka lärarnas pedagogiska kapacitet inom den digitala undervisningen, plattformarna för distansstudier, it-kunnandet och högskolornas kontakter till arbetslivet.  

Under ansökningsomgången för HEI ICI-programmet kom det in 67 ansökningar, varav nio beviljades finansiering. Temana för projekten är lösningar för den globala utbildningskrisen, bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, utvecklande av innovationer samt förbättrande av sysselsättningen.   

Finansiering har beviljats till åtta länder i Asien och Afrika som är Finlands bilaterala partnerländer inom utvecklingssamarbetet. De högskolor i partnerländerna som deltar består av både högskolor i huvudstäder och mindre högskolor på landsbygden. Genom partnerskapen stöds också de ämnesvisa nätverken i Finland, eftersom projekten innefattar samarbete också mellan yrkeshögskolorna och universiteten. Även flerpartssamarbetet prioriteras högt i projekten.  

I projekten deltar förutom högskolor också frivilligorganisationer, utbildningsministerier, olika myndigheter och företagspartners från både Finland och partnerländerna.  

HEI ICI-programmet finansieras med utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete och administreras av Utbildningsstyrelsen. 

Projekt som beviljats finansiering genom programmet HEI ICI(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Mer information: 

Pekka Seppälä, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn +358 295 350 999

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.